Moje seriale cz. 05: Sezon 2015/2016. Horror

Kon­ty­nu­uję dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam czwar­ty zestaw seria­li, któ­re oglą­da­łem w zakoń­czo­nym sezo­nie i sku­piam się na horrorach.

  • Sla­sher, sezon 1
  • Scre­am Queens, sezon 1
  • Ash vs Evil Dead, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • No to ja powiem prze­wrot­nie. Nie byłem nigdy fanem ory­gi­nal­nej serii ED, ale Ash bar­dzo mi się podo­bał. To zna­czy mój sto­su­nek do ED jest ambi­wa­lent­ny. Jedyn­ka i dwój­ka zawsze tro­chę mnie nudzi­ły, „Armia ciem­no­ści” mia­ła już wystar­cza­ją­co roz­wi­nię­tą fabu­łę, by mnie zain­te­re­so­wać, ale dopie­ro Ash IMO poka­zu­je pełen epic­ki poten­cjał tej historii.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607190 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996