Moje seriale cz. 02: Sezon 2015/2016. Superhero/DC

Kon­ty­nu­uję dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam pierw­szy zestaw seria­li, któ­re oglą­da­łem w zakoń­czo­nym sezo­nie i sku­piam się na tele­wi­zyj­nym uni­wer­sum DC.

 • Flash, sezon 2
 • Super­girl, sezon 1
 • Arrow, sezon 4
 • Legends of Tomor­row, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • real­sickPL

  Takie fan­fuc­ki to od lat ist­nie­ją. Był wysyp przy Har­ry Pot­te­rze, gdzie Sna­pe miał jakieś ukry­te homo­ro­man­se. Całe fora temu poświę­co­ne. Olbrzy­mia ska­la. Nie wiem jak jest teraz ale parę lat temu to na tum­ble­rze była wylę­gar­nia podob­nych akcji. Masa fanow­skich artwor­ków itp.

  Ja z Arro­wa zre­zy­gno­wa­łem wcze­śniej niż ty 🙂 nie pod­sze­dłem do 4 sezo­nu. Do Super­girl i Legend to już w ogó­le nie pod­sze­dłem. Cho­ciaż uwa­żam że jestem więk­szym fanem DC niż Marvela 😉 

  Zabaw­na spra­wa, do Frin­ge cię dłu­go nama­wia­łem i nie wiem czy prze­ze mnie zaczą­łeś czy nie, ale… do agen­tów Tar­czy namó­wi­łeś mnie ty, na poprzed­niej majówce.
  Też wte­dy odpa­dłem po kil­ku odcinkach.

  • Man­do­us

   Tak to ty mnie namó­wi­łeś do Frin­ge. Naj­pierw nie wie­rzy­łem, że to dosta­ło dru­gi sezon. Potem chy­ba widzia­łem two­je bli­py jakie to dobre. Potem jesz­cze mi gada­łeś, że jak koń­czy się wątek chłopaka/narzeczonego głów­nej boha­ter­ki to robi się lepiej. Potem nad­ro­bi­łem i przez kil­ka kolej­nych lat trzy­ma­łem kciu­ki za kolej­ne sezo­ny. Chciał­bym kie­dyś powtó­rzyć sobie ten serial ale nie wiem czy będzie czas 🙂

   • Fan­fi­ci­tion jest teraz bar­dzo pręż­ne i nie­ste­ty (albo ste­ty dla tych, któ­rzy to lubią) odno­szę wra­że­nie, że Twór­cy coraz czę­ściej idą w kie­run­ku fan­ser­wi­su rozu­mia­ne­go wła­śnie jako zaczerp­nię­cia wąt­ków z fan­fi­ców. Tak było przy „Han­ni­ba­lu” co pogrą­ży­ło ten serial. Tak gra z widza­mi „Sher­lock” BBC. Ponoć (nie oglą­dam) tak czę­sto wyglą­da to przy „Super­na­tu­ra­lu”, albo „Teen Wol­fie” i wie­lu innych pro­duk­cjach. I mi się to nie podo­ba. Fan fic­tion powin­no w więk­szo­ści przy­pad­ków tym wła­śnie pozo­stać, a twór­cy powin­ni iść w fabu­le swo­im wła­snym trybem.

    Co do „Legends of tomor­row” i „Super­girl” to cie­ka­we co mówisz, bo ja sły­sza­łem mnó­stwo zachwy­tów tymi seria­la­mi. Co praw­da więk­szość na zasa­dzie „ale to jest super, choć dur­ne okrut­nie”, ale jed­nak zachwy­tów. No i sły­sza­łem spo­ro opi­nii, że cros­so­ver Flash/Supergirl był super nomen omen, więc zabaw­nie mi się słu­cha­ło twe­go narzekania 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996