Moje seriale cz. 02: Sezon 2015/2016. Superhero/DC

Kon­ty­nu­uję dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co pole­cam, czego nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krótko i prze­kro­jowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam pierw­szy zestaw seriali, które oglą­da­łem w zakoń­czo­nym sezo­nie i sku­piam się na tele­wi­zyj­nym uni­wer­sum DC.

 • Flash, sezon 2
 • Super­girl, sezon 1
 • Arrow, sezon 4
 • Legends of Tomor­row, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • real­sickPL

  Takie fan­fucki to od lat ist­nieją. Był wysyp przy Harry Pot­te­rze, gdzie Snape miał jakieś ukryte homo­ro­manse. Całe fora temu poświę­cone. Olbrzy­mia skala. Nie wiem jak jest teraz ale parę lat temu to na tum­ble­rze była wylę­gar­nia podob­nych akcji. Masa fanow­skich artwor­ków itp.

  Ja z Arrowa zre­zy­gno­wa­łem wcze­śniej niż ty 🙂 nie pod­sze­dłem do 4 sezonu. Do Super­girl i Legend to już w ogóle nie pod­sze­dłem. Cho­ciaż uwa­żam że jestem więk­szym fanem DC niż Marvela 😉 

  Zabawna sprawa, do Fringe cię długo nama­wia­łem i nie wiem czy przeze mnie zaczą­łeś czy nie, ale… do agen­tów Tar­czy namó­wi­łeś mnie ty, na poprzed­niej majówce.
  Też wtedy odpa­dłem po kilku odcin­kach.

  • Man­dous

   Tak to ty mnie namó­wi­łeś do Fringe. Naj­pierw nie wie­rzy­łem, że to dostało drugi sezon. Potem chyba widzia­łem twoje blipy jakie to dobre. Potem jesz­cze mi gada­łeś, że jak koń­czy się wątek chłopaka/narzeczonego głów­nej boha­terki to robi się lepiej. Potem nad­ro­bi­łem i przez kilka kolej­nych lat trzy­ma­łem kciuki za kolejne sezony. Chciał­bym kie­dyś powtó­rzyć sobie ten serial ale nie wiem czy będzie czas 🙂

   • Fan­fi­ci­tion jest teraz bar­dzo prężne i nie­stety (albo stety dla tych, któ­rzy to lubią) odno­szę wra­że­nie, że Twórcy coraz czę­ściej idą w kie­runku fan­ser­wisu rozu­mia­nego wła­śnie jako zaczerp­nię­cia wąt­ków z fan­fi­ców. Tak było przy „Han­ni­balu” co pogrą­żyło ten serial. Tak gra z widzami „Sher­lock” BBC. Ponoć (nie oglą­dam) tak czę­sto wygląda to przy „Super­na­tu­ralu”, albo „Teen Wol­fie” i wielu innych pro­duk­cjach. I mi się to nie podoba. Fan fic­tion powinno w więk­szo­ści przy­pad­ków tym wła­śnie pozo­stać, a twórcy powinni iść w fabule swoim wła­snym try­bem.

    Co do „Legends of tomor­row” i „Super­girl” to cie­kawe co mówisz, bo ja sły­sza­łem mnó­stwo zachwy­tów tymi seria­lami. Co prawda więk­szość na zasa­dzie „ale to jest super, choć durne okrut­nie”, ale jed­nak zachwy­tów. No i sły­sza­łem sporo opi­nii, że cros­so­ver Flash/Supergirl był super nomen omen, więc zabaw­nie mi się słu­chało twego narze­ka­nia 😉