Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2016

Bar­dzo subiek­tyw­na opi­nia Man­do na temat, odby­wa­ją­cej się w minio­ny week­end, 27. edy­cji Festi­wa­lu Komik­su i Gier. Jak wypa­da impre­za z per­spek­ty­wy uczest­ni­ka, któ­ry powra­ca do Łodzi po paru latach prze­rwy? Co się uda­ło, a co nie zagra­ło? Ile auto­gra­fów roz­da­ją zagra­nicz­ne gwiaz­dy na impre­zie gro­ma­dzą­cej kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób? O któ­rej trze­ba się poja­wić, aby zająć pierw­sze miej­sce w kolej­ce do zna­ne­go rysow­ni­ka? Czy Man­do zre­ali­zo­wał swo­je dzie­cię­ce marze­nie, czy zde­rzył się z bru­tal­ną rze­czy­wi­sto­ścią? Na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie odpo­wiedź w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­do­us

    Jesz­cze dwa zda­nia o rysow­ni­kach bo w pod­ca­ście zazna­czam, że nie ma sen­su brać od nich auto­gra­fów. To też w sumie nie do koń­ca tak jest i zale­ży od rysow­ni­ka. Przy­kła­do­wo taki Ingo Rom­ling bez wzglę­du na to czy pod­pi­sy­wał komik­sy w stre­fie auto­gra­fów czy na sto­isku wydaw­cy poświę­cał jakieś 20 minut na jeden rysu­nek. I ok, two­rzył małe arcy­dzie­ła i jak ktoś się zała­pał to miał mega rysu­nek ale zała­pa­ły się jed­nost­ki. Na sto­iskach wydaw­ców było jed­nak mnó­stwo rysow­ni­ków, któ­rzy ogra­ni­cza­li się do szyb­kie­go szki­cu. Przy­kła­do­wo kupi­łem sobie „Hrab­stwo Har­row” od Muchy. Przy­po­mnia­łem sobie o tym w ostat­niej chwi­li a też tro­chę zaję­ło mi zna­le­zie­nie ich sto­iska więc sta­ną­łem w kolej­ce gdy Tyler Cro­ok koń­czył już pod­pi­sy­wać. Byłem może 10 w kolej­ce (raczej bli­żej, nie dalej). Dwie oso­by przede mną prze­stał pisać dedy­ka­cje ale każ­dy rysu­nek zaj­mo­wał mu oko­ło minu­ty. Nie były to małe arcy­dzie­ła ale przy­naj­mniej pod­pi­sał kil­ka­dzie­siąt komik­sów a nie jak pozo­sta­łe gwiaz­dy. https://uploads.disquscdn.com/images/57b9e9e19e22c47b6d4b81c4094b764c2fe6aa628802c76927d4a04afeb971b3.jpg

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607597 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996