Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2016

Bar­dzo subiek­tywna opi­nia Mando na temat, odby­wa­ją­cej się w miniony week­end, 27. edy­cji Festi­walu Komiksu i Gier. Jak wypada impreza z per­spek­tywy uczest­nika, który powraca do Łodzi po paru latach prze­rwy? Co się udało, a co nie zagrało? Ile auto­gra­fów roz­dają zagra­niczne gwiazdy na impre­zie gro­ma­dzą­cej kil­ka­dzie­siąt tysięcy osób? O któ­rej trzeba się poja­wić, aby zająć pierw­sze miej­sce w kolejce do zna­nego rysow­nika? Czy Mando zre­ali­zo­wał swoje dzie­cięce marze­nie, czy zde­rzył się z bru­talną rze­czy­wi­sto­ścią? Na te i wiele innych pytań znaj­dzie­cie odpo­wiedź w dzi­siej­szej audy­cji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­dous

    Jesz­cze dwa zda­nia o rysow­ni­kach bo w pod­ca­ście zazna­czam, że nie ma sensu brać od nich auto­gra­fów. To też w sumie nie do końca tak jest i zależy od rysow­nika. Przy­kła­dowo taki Ingo Rom­ling bez względu na to czy pod­pi­sy­wał komiksy w stre­fie auto­gra­fów czy na sto­isku wydawcy poświę­cał jakieś 20 minut na jeden rysu­nek. I ok, two­rzył małe arcy­dzieła i jak ktoś się zała­pał to miał mega rysu­nek ale zała­pały się jed­nostki. Na sto­iskach wydaw­ców było jed­nak mnó­stwo rysow­ni­ków, któ­rzy ogra­ni­czali się do szyb­kiego szkicu. Przy­kła­dowo kupi­łem sobie „Hrab­stwo Har­row” od Muchy. Przy­po­mnia­łem sobie o tym w ostat­niej chwili a też tro­chę zajęło mi zna­le­zie­nie ich sto­iska więc sta­ną­łem w kolejce gdy Tyler Crook koń­czył już pod­pi­sy­wać. Byłem może 10 w kolejce (raczej bli­żej, nie dalej). Dwie osoby przede mną prze­stał pisać dedy­ka­cje ale każdy rysu­nek zaj­mo­wał mu około minuty. Nie były to małe arcy­dzieła ale przy­naj­mniej pod­pi­sał kil­ka­dzie­siąt komik­sów a nie jak pozo­stałe gwiazdy. https://uploads.disquscdn.com/images/57b9e9e19e22c47b6d4b81c4094b764c2fe6aa628802c76927d4a04afeb971b3.jpg