Luke Cage

Serial tworzony we współpracy studia Marvel i platformy internetowej Netflix. Luke Cage w wyniku sabotowanego eksperymentu otrzymał wyjątkową siłę i niezniszczalną skórę. Na skutek wielu nieprawdopodobnych wydarzeń jest poszukiwany przez policję, a jednocześnie stara się odbudować swoje życie w dzielnicy Harlem w Nowym Jorku. O tym jak sprawdza się trzeci serial ze stajni Marvela i Netflixa opowie dziś Mando.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Seba­stian Pasich

    Chry­ste, jak dobrze się tego słu­cha.. W koń­cu ktoś, kto pro­sto z mostu mówi, że popraw­ność poli­tycz­na nie może być czyn­ni­kiem oce­ny jako­ści dzie­ła – w tym przy­pad­ku seria­lu. Luka Cage’a nie widzia­łem, ale potra­fię wyobra­zić sobie, jak serial jedzie na „kul­tu­rze Har­le­mu”, na sprze­da­wa­niu jesz­cze więk­szej her­me­tycz­no­ści pod pozo­rem rów­no­upraw­nie­nia. Sam fakt, że kry­ty­ku­jąc „czar­ny” serial trze­ba prze­ko­ny­wać, że nie jest się rasi­stą, jest cho­re (ale z dru­giej stro­ny zupeł­nie zro­zu­mia­łe, bo w każ­dej chwi­li ktoś może wstać i powie­dzieć: wyglą­da że jesteś rasi­stą, dla­te­go serial ci się nie podo­bał). Ogól­nie wiel­kie bra­wa za szcze­re podej­ście i brak nacią­ga­nia fak­tów. Świet­ny podcast.

    PS: Z tego powo­du prze­sta­łem słu­chać Mysz­Masz, ponie­waż Mysza twier­dzi, że czar­no­skó­rzy akto­rzy i reży­se­rzy powin­ni dosta­wać wię­cej Osca­rów – bo są czar­ni, a Osca­ry są za bia­łe. Może są, ale dawa­nie komuś nagro­dy za to, że jest czar­ny mija się z celem nagro­dy, a jeśli chce­my zro­bić Osca­ry trans­pa­rent­ne to kolor skó­ry nie może mieć żad­ne­go znaczenia.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996