Legendy Star Wars – Najlepsze opowieści

Tom „Naj­lep­sze opo­wie­ści” to wybór krót­kich histo­rii komik­so­wych z uni­wer­sum Star Wars, które uka­zały się w zeszy­tach Star Wars Tales, wyda­wa­nych w latach 1999 – –2006. Krótka forma komik­sowa oka­zała się sprzy­jać opo­wie­ściom nie­ba­nal­nym, nawią­zu­ją­cym do róż­nych sty­lów nar­ra­cyj­nych i gra­ficz­nych, czę­sto odle­głym od gwiezd­no­wo­jen­nego kanonu i głów­nego nurtu ame­ry­kań­skiego komiksu. Star Wars Tales dało szansę wielu debiu­tan­tom, ale na jego łamach nie zabra­kło też miej­sca dla uzna­nych sce­na­rzy­stów i rysow­ni­ków.

Spis tytu­łów z „Naj­lep­szych opo­wie­ści” pre­zen­tuje się nastę­pu­jąco:

  • Apo­ka­lipsa na Endo­rze (wcze­śniej w SWK 1/2008)
  • Cie­nie i świa­tło (wcze­śniej w SWK 1/2009)
  • Żoł­nierz (wcze­śniej w SWK 2/2009)
  • Hoth (wcze­śniej w SWK 2/2009)
  • Roz­bit­ko­wie (wcze­śniej w SWK 7/2009)
  • Naro­dziny Gwiazdy Śmierci (wcze­śniej w SWK 8/2010)
  • Nie­wi­dziani, nie­sły­szani (wcze­śniej w SWK 5/2013)
  • Raczej ciem­ność widoma (wcze­śniej w SWK 2/2010)
  • Incy­dent na sta­cji Horn (wcze­śniej w SWK 1/2014)

W kolek­cji „Star Wars Legendy” pre­zen­to­wane są naj­cie­kaw­sze pozy­cje z dorobku wydaw­nic­twa Dark Horse Comics, które przez ćwierć wieku publi­ko­wało komiksy osa­dzone w uni­wer­sum Gwiezd­nych Wojen

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.