Legendy Star Wars – Darth Vader i zaginiony oddział

Wyda­rze­nia, które uka­zano w fil­mie Zemsta Sithów, wciąż prze­śla­dują Dar­tha Vadera. Mroczny Lord musi jed­nak zapo­mnieć o swo­jej prze­szło­ści i sku­pić się na tym, co nie­sie przy­szłość. W ramach nowej misji ma udać się do tajem­ni­czej Mgła­wicy Duchów i odna­leźć – a w miarę moż­li­wo­ści także ura­to­wać – zagi­nione impe­rialne siły eks­pe­dy­cyjne. Zada­nie oka­zuje się trud­niej­sze, niż się z początku zda­wało, a w dodatku Vader musi się dzie­lić zwierzch­no­ścią nad wła­snymi jed­nost­kami z upar­tym, choć kom­pe­tent­nym ofi­ce­rem.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.