Kroniki Wardstone tom 1: Zemsta czarownicy

Tho­mas Ward, siódmy syn siód­mego syna, zostaje oddany do ter­minu u miej­sco­wego stra­cha­rza. Praca jest ciężka, mistrz surowy, tak więc wielu wcze­śniej­szych uczniów nie podo­łało tru­dom nauki. Tho­mas musi się nauczyć prze­pę­dzać duchy, poskra­miać cza­row­nice i wię­zić boginy. Kiedy jed­nak nie­chcący uwal­nia Mateczkę Mal­kin, naj­gor­szą wiedźmę w Hrab­stwie, zaczyna się kosz­mar…

Inau­gu­ru­jemy dzi­siaj kolejny cykl pod­ca­stów z kolej­nym książ­ko­wym cyklem. Tym razem do lek­tury zapra­sza Bogu­sia.

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • Man­dous

  Bogu­sia na początku mówi o okład­kach i cho­dzi jej kon­kret­nie o tę serię
  http://wydawnictwo-jaguar.pl/book_series/kroniki-wardstone-nowe-okladki/
  Nie uży­łem w poście pol­skiej okładki bo słabo się ją kadro­wało. Poza tym jak zna­la­złem okładki ame­ry­kań­skie to bar­dzo mi się spodo­bały i je wyko­rzy­sta­łem.
  Sam pod­cast super. Bar­dzo mnie zachę­ci­łaś i chęt­nie bym sie już teraz zabrał za tę serie gdyby nie fakt, że mam jakiś tysiąc innych ksią­żek w kolejce i pier­dy­lion roz­po­czę­tych serii a drugi pier­dy­lion serii w kolejce czeka na roz­po­czę­cie.

  • Bogu­sia

   Te okładki nie są złe. Dzia­łają na mło­dego czy­tel­nika jak „zaka­zany owoc” – po okładce widać, że będzie strasz­nie, a im strasz­niej będzie tym lepiej. Niby ksią­żek nie powinno się osą­dzać po okład­kach, ale… Gdzieś w inter­ne­cie tra­fi­łam na cze­ską edy­cję i ona też pre­zen­tuje się nie­źle.
   Obiek­tyw­nie rzecz bio­rąc ame­ry­kań­skie są naj­lep­sze i patrząc cało­ściowo wyglą­dają świet­nie.
   Czuję się tro­chę winna, bo ostat­nio jak gada­łam z Mando pry­wat­nie to nie­chcący pod­su­nę­łam mu kolejną pię­cio­to­mową serię, która mogła by mu się spodo­bać. Zatem w nie­wiel­kim pro­cen­cie odpo­wia­dam za ten pier­dy­lion, o któ­rym wspo­mina 🙂 Chyba za duża gadam.….. 😀

 • jabol

  jak to pobrać?

  • Przez przy­pa­dek nie zostało wrzu­cone mp3. Plik już dodany, powi­nien być do pobra­nia bez pro­ble­mów.