Kolekcja Komiksów Star Wars Legendy – 01 – Klasyczne opowieści 1

Dzisiaj oficjalnie staruje kolejna kioskowa kolekcja. Tym razem jest to "Kolekcja Komiksów Star Wars Legendy" od DeAgostini. Przez pierwszą część audycji przyglądam się samej kolekcji, omawiając jej plusy i minusy. Zwracam uwagę głównie na format a mniej na zawartość kolejnych tomów. W drugiej części podcastu (od 17:16) omawiam pierwszy tom pt. "Klasyczne opowieści 1", w którego skład wchodzi 11 zeszytów klasycznych komiksów Marvela, oryginalnie wydanych w końcówce lat siedemdziesiątych. Jest to zarówno pierwsza komiksowa adaptacja filmu "Star Wars" (późniejszego epizodu IV) oraz pierwsze kroki na drodze rozszerzania tego uniwersum.

Pamiętajcie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwa­dze 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Chcę słu­chać o dal­szych tomach kolek­cji 🙂 szcze­gól­nie że sam nie kupię raczej 😀

 • Mate­usz Bonifaczuk

  Ja roz­wa­żam sza­lo­ną myśl o skom­ple­to­wa­niu 🙂 Daw­no temu za gów­nia­rza z wydań zeszy­to­wych tra­fił do moich rąk jeden egzem­plarz „Gwiezd­ne Woj­ny. Komiks” Egmon­tu. Poło­wa zeszy­tu to frag­ment serii „X-wing”, dru­ga – odci­nek z „Kar­ma­zy­no­we­go impe­rium”. Zaczy­ta­ne na mak­sa w obie stro­ny, a ja chy­ba – nie­ste­ty – nie pró­bo­wa­łem namó­wić rodzi­ców na naby­cie resz­ty 😉 Poza tym – zero­wa stycz­ność z komik­so­wą stro­ną uni­wer­sum. Po latach to nie lada oka­zja; zwłasz­cza, że w ogó­le nie odstra­sza mnie „anu­lo­wa­nie” sta­re­go kano­nu. To wszyst­ko jest i tak dość umow­ne, pre­fe­ru­ję podej­ście „sta­re war­sy to po pro­stu sta­re war­sy”. Kanon, nie kanon – tak czy siak to część tego popkul­tu­ro­we­go behe­mo­ta. Po „Rebels” widać, że może­my liczyć na czer­pa­nie z „Legend”, więc pozna­nie tych histo­rii i tak może być faj­ną, dodat­ko­wą pożyw­ką dla kogoś, kto ma sil­ne cią­go­ty do SW. 

  I jasne, że liczę na kolej­ne nagra­nia zwią­za­ne z tą serią! 😉

  • Man­do­us

   Po pierw­sze, zdro­we podej­ście! Przy­znam, że tro­chę porzu­ci­łem sta­ry kanon. Co jakiś czas czy­tam komik­sy ale ksią­żek nie czy­ta­łem od cza­su jak Uro­bo­ros zaczął wyda­wać nowy (poza wyjąt­ka­mi jak ostat­nio te dwie mło­dzie­żów­ki). Teraz wró­ci­łem do bar­dzo dłu­giej serii książ­ko­wej ze sta­re­go kano­nu i bawię się doskonale.

   Jeśli nie masz i nie czy­ta­łeś komik­sów SW a masz na nie ocho­tę, to lep­szej oka­zji niż ta kolek­cja nie będzie. Dosta­niesz napraw­dę ogrom­ny prze­gląd tego uni­wer­sum za nie tak zno­wu wyso­ką cenę. Jasne, patrząc na całość to jest spo­ry wyda­tek ale 36 zł za 9–12 zeszy­to­wy komiks wyda­ny w sztyw­nej opra­wie to jest bar­dzo niska cena.

   Za „X-Win­ga­mi” nie prze­pa­dam 🙂 Taki tro­chę para­doks bo w fil­mach to mój ulu­bio­ny ele­ment Gwiezd­nych wojen a w książ­kach i komik­sach już nie bar­dzo. Zna­czy książ­ko­wej serii nie rusza­łem jesz­cze ale oba­wiam się, że raczej mi nie podejdzie.

   • Man­do­us

    Ogól­nie to zazdrosz­czę. Chciał­bym być w takiej sytu­acji by przede mną było tyle dobre­go do pozna­nia po raz pierw­szy. A wie­le tych serii będzie napraw­dę bar­dzo dobrych. Bez dłu­gie­go cze­ka­nia na kolej­ne tomy. Co dwa tygodnie/tydzień kolej­na ogrom­na daw­ka gwiezd­no­wo­jen­nych dobro­ci 🙂 Ja więk­szość tych serii już kie­dyś czy­ta­łem. Choć część to też będzie dla mnie nowość i już zacie­ram ręce 😀

 • Mate­usz Bonifaczuk

  BTW ktoś wie coś na temat tych dodat­ków do pre­nu­me­ra­ty? Oglą­da­jąc ten fil­mik: https://www.youtube.com/watch?v=5sSZBHAW7pA
  skap­ną­łem się, że są dwie wer­sje „ulo­tek”. Na dorzu­co­nym zdję­ciu (sor­ry za jakość) porów­na­nie: ulot­ka z egzem­pla­rza z moje­go super­mar­ke­tu osie­dlo­we­go i ulot­ka oso­by z kana­łu powy­żej 😉 https://uploads.disquscdn.com/images/0b13a9d7aa49f522094a51ba3a4273a093045283fba84eafa6daef7cd44165f2.jpg

  • Man­do­us

   To jest kanał Fil­mo­żer­ców. Oni nagry­wa­li komiks z tej par­tii testo­wej, któ­ra kil­ka mie­się­cy temu uka­za­ła się w 3 mia­stach. Na 100% to nie jest aktu­al­na wer­sja. Twój numer jest kupio­ny teraz więc jest aktu­al­ny. Na stro­nie też poda­ją taki zestaw. https://www.deagostini.com/pl/kolekcja/starwars/
   Gdzieś sły­sza­łem, że w wer­sji testo­wej jest jakiś błąd na grzbie­tach ale ja mam te 4 tomy i błę­du nie widzę (zresz­tą nawet jak­by był widocz­ny to dla mnie to nie pro­blem). Nie wiem czy jesz­cze czymś róż­nią się te dwie wer­sje. Cza­sa­mi są jakieś popraw­ki. W Super­bo­ha­te­rach Marve­la popra­wi­li część prze­kła­du. W WKKM zmie­ni­li kolej­ność komik­sów i potem wymie­nia­li ludziom by im się pano­ra­ma na grzbie­tach zgadzała.

   • Mate­usz Bonifaczuk

    Sor­ry, pośpie­szy­łem się i nie spraw­dzi­łem dokład­nie. Dzię­ki za szyb­kie wyjaśnienie 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609425 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996