John Wick Rozdział 2

Wasi ulu­bieni, seryjni pod­ca­ste­rzy na zle­ce­nie powra­cają. Wypo­sa­żony w kom­plet Gloc­ków (17, 26 i 34), tak­tycz­nego TTI TR-1 AR-15  oraz strzelbę Benelli M4 Super 90 Jerry sta­nie naprze­ciwko uzbro­jo­nego w M4A1 i Kim­ber War­riora Szy­masa. Pano­wie zamie­rzają uzgod­nić mię­dzy sobą, co sądzą o nie­daw­nej pre­mie­rze kino­wej, tj. o fil­mie John Wick. Roz­dział 2. Jak wypada kon­ty­nu­acja hitu z 2014 roku? Czy złota zasada sequ­eli została w jego przy­padku zacho­wana? Jak pre­zen­tuje się cho­re­ogra­fia walk? Co wymy­śliła ekipa od sce­no­gra­fii? Czy wpro­wa­dze­nie akcen­tów humo­ry­stycz­nych w tego rodzaju fil­mie to dobry pomysł? Co nowego zapro­po­no­wali nam twórcy i czy udało im się zasko­czyć widzów? Co wspól­nego mają ze sobą Chri­stian Grey i John Wick? I w końcu: czy cze­kamy na Roz­dział 3? Jeżeli chce­cie się tego dowie­dzieć, zaopa­trz­cie się w kami­zelkę kulo­od­porną, kask i słu­chawki. Witamy ponow­nie w świe­cie zbrodni. Zemsty. I head­sho­tów.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.