Jestem

Nagro­dzo­ny przez publicz­ność i jury XXX FPFF w Gdy­ni oraz doce­nio­ny przez orga­ni­za­to­rów zagra­nicz­nych festi­wa­li fil­mo­wych (Nowy Jork, Toron­to, Pusan), film Doro­ty Kędzie­raw­skiej („Wro­ny”, „Nic”). Auto­rem muzy­ki do fil­mu jest świa­to­wej sła­wy kom­po­zy­tor Micha­el Nyman („For­te­pian”, Kon­trakt rysow­ni­ka”, „Mąż fry­zjer­ki”). Zdję­cia zre­ali­zo­wał Arthur Rein­hard („Tri­stan i Izol­da”, „Pro­wo­ka­tor”).

Histo­ria jede­na­sto­lat­ka, któ­ry po uciecz­ce z domu dziec­ka, zda­ny na sie­bie, pozna­je doro­sły świat. Przy­pad­ko­wo spo­ty­ka dziew­czyn­kę z praw­dzi­we­go, dostat­nie­go domu. Rodzą­ce się uczu­cie przy­nie­sie oboj­gu wspa­nia­łe odkry­cie – na świe­cie nie­ko­niecz­nie trze­ba być samotnym.

Dzi­siej­szy pod­cast jest bar­dzo nie­ty­po­wą recen­zją fil­mu. Jest to spoj­rze­nie na film przez zupeł­nie inny pry­zmat. Mnó­stwo aneg­dot z moje­go życia i omó­wie­nie fil­mu poprzez moje histo­rie z tym fil­mem zwią­za­ne. Jest to oczy­wi­ście rów­nież kla­sycz­na oce­na same­go fil­mu ale ta część audy­cji scho­dzi czę­sto na dal­szy plan.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Świet­ny odci­nek. Zła­ma­nie kon­wen­cji dobrze ci zro­bi­ło. Co do fil­mu to kie­dyś go widzia­łem w TV, ale jakoś mnie odstrę­czył sile­niem się na – jak to nazy­wam – wyso­kie C. Ode­bra­łem go wte­dy jako typo­wy festi­wal­niak robio­ny spe­cjal­nie pod kry­ty­ków. Ale może, cho­le­ra, war­to dać mu dru­gą szan­sę. Poza tym hej – ilu ludzi może powie­dzieć, że w ich poko­ju roz­bie­ra­ła się Edy­ta Jun­gow­ska 😉 może to i nie Scul­ly, ale też się liczy 🙂

    • Man­do­us

      No wła­śnie bar­dzo moż­li­we, że to jest tak jak mówisz a ja po pierw­sze dla­te­go, że takich rze­czy w ogó­le nie oglą­dam a po dru­gie dla­te­go, że mam zupeł­nie inne wej­ście w ten film, ode­bra­łem go tak a nie inaczej.

      • No wiesz, taka oso­bi­sta per­spek­ty­wa na pew­no rzu­tu­je na postrze­ga­nie. To natu­ral­ne, że czu­jesz z tym fil­mem emo­cjo­nal­ną więź i przez to może nawet go prze­ce­niasz. Przez to, że był krę­co­ny w bli­skich Ci miej­scach, czu­jesz się tro­chę jego współ­twór­cą. Ale fak­tycz­nie może war­to by go jesz­cze raz obej­rzeć. Tyl­ko nie wiem, czy teraz będę się umiał sku­piać na samej histo­rii, czy pochło­nie mnie wypa­try­wa­nie opo­wia­da­nych przez Cie­bie smaczków 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996