Hayden War tom 1: Na srebrnych skrzydłach

„Hay­den War: Na Srebr­nych Skrzy­dłach” to pierw­szy tom nowego cyklu Evana Cur­riego.

W przy­szło­ści ludz­kość kolo­ni­zuje inne światy, eks­plo­atuje pasy aste­roid i wysyła swoje statki w ciemną prze­strzeń, z któ­rej blask ich sil­ni­ków dociera na Zie­mię po latach. W pra­wie każ­dym odwie­dza­nym sys­te­mie ist­nieje życie, ale jak dotąd czło­wiek nie spo­tkał innego inte­li­gent­nego gatunku.… Aż do dziś. Kiedy kolo­nia na pla­ne­cie zwa­nej Świa­tem Hay­dena prze­staje wysy­łać infor­ma­cje za pomocą nad­świetl­nego sys­temu komu­ni­ka­cji CASIMIR, Grupa Bojowa Floty Solar­nej przy­bywa na miej­sce, by zba­dać sprawę. Sytu­acja oka­zuje się na tyle zagad­kowa, że zostaje pod­jęta decy­zja o wysła­niu Zespołu Wojsk Spe­cjal­nych, by ten skon­tak­to­wał się z kolo­ni­stami i usta­lił, co się stało. Tylko jeden z ope­ra­to­rów dostaje się żywy na pla­netę. Sier­żant Sorilla Aida staje naprze­ciw obcych sił o nie­zna­nych moż­li­wo­ściach. Co może im prze­ciw­sta­wić? Swój pan­cerz bojowy, kara­bin, pod­sta­wowe wypo­sa­że­nie i kil­ku­set hay­deń­skich cywi­lów, pra­gną­cych odzy­skać swój dom.… Ale do takich misji została prze­cież wyszko­lona.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­dous

    Małe spro­sto­wa­nie. Pomy­li­łem w pod­ca­ście Rocha Sie­mia­now­skiego z Lesz­kiem Tele­szyń­skim. Rocha słu­cha­łem raczej mało na kase­tów­kach i nie mia­łem jakichś więk­szych zastrze­żeń.