Harry Potter i więzień Azkabanu

Zapra­szamy na czwarty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czyli na recen­zję powie­ści Harry Pot­ter i wię­zień Azka­banu.

Z pil­nie strze­żo­nego wię­zie­nia dla cza­ro­dzie­jów ucieka nie­bez­pieczny prze­stępca. Kim jest? Co go łączy z Har­rym? Dla­czego lek­cje prze­po­wia­da­nia przy­szło­ści stają się dla boha­tera udręką? W trze­cim tomie przy­gód Harry«ego Pot­tera pozna­jemy nowego nauczy­ciela obrony przed czarną magią, oglą­damy Hagrida w nowej roli oraz dowia­du­jemy się wię­cej o prze­szło­ści pro­fe­sora Snape«a. Wypra­wiamy się rów­nież wraz z trze­cio­kla­si­stami do obfi­tu­ją­cego w atrak­cje Hog­sme­ade, jedy­nej wio­ski w Anglii zamiesz­ka­nej wyłącz­nie przez cza­ro­dzie­jów.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Gra­cjan Tri­glav

  Czy­ta­łem HP po 2009 ale przed 2013 (chyba w 2010). A wiec w
  wieku +/- 23 lat. Czyli już jako stary koń – jak Wy. Kiedy była moda na HP,
  patrzy­łem na to z poli­to­wa­niem („co te dzie­ciaki wypra­wiają pod­czas tych
  pre­mier, bie­gają w pele­ryn­kach i czy­tają na pod­ło­dze w takim zgiełku, Boze, co
  za egzal­ta­cja?”). Czu­łem że to nie moja bajka, ale w TV leciał pierw­szy film.
  Potem zbo­czy­łem drugi i trzeci. I spodo­bał mi się kli­mat. No i oprawa muzyczna,
  ale to inna kwe­stia.

  „Na próbę” wzią­łem jedynkę, i uzna­łem że to się pod kątem
  psy­cho­lo­gicz­nym, rela­cji mię­dzy boha­te­rami – trzyma kupy. I tak czy­ta­łem, raz
  „nor­malna książka” potem HP, tak aby ciur­kiem tego nie lecieć, aby się nie
  znu­dzić.

  Wszystko co mówi­cie jest w 100% sen­sowne. Też to zwró­ciło
  moją uwagę. Faj­nie że to nagra­li­ście, bo z racji zaawan­so­wa­nego wieku nie
  mogłem do nikogo gęby otwo­rzyć w
  tema­cie tej lek­tury, poza kole­żanka (3
  lata młod­szą) dla któ­rej to była lek­tura dzie­ciń­stwa.

  Kiedy wszy­scy to czy­tali, ja mia­łem inne lek­tury. Nie
  wstrze­li­łem się.

  Pamie­tam jak po wieku tego ducha, Bez­gło­wego Nicka-sir
  Nico­lasa (czy jakos tak) doli­czy­łem się że akcja toczy się w latach 90-tych.

  Żeby nie pisac za dlugo – im dłuż­sze Wam pod­ca­sty wycho­dzą, tym lepiej!
  Ogra­ni­czac się do kwa­dransa to zbrod­nia!

  • Szy­mas

   Ser­decz­nie dzięki za komen­tarz! 🙂 Heh, po lek­tu­rze pierw­szego tomu zasta­na­wia­łem się, czy w ogóle jest sens nagry­wać te pod­ca­sty i aż tak spa­mo­wać Har­rym na Kon­glo, a tu po pierw­szym tygo­dniu eventu oka­zuje się, że jed­nak doro­słych czy­tel­ni­ków i/lub fanów cyklu, a więc i doce­lo­wych słu­cha­czy jest cał­kiem sporo 🙂
   Co do „znu­dze­nia się”, to tego też tro­chę się oba­wia­łem, ale teraz koń­czę ostatni tom i powiem Ci, że kom­po­zy­cja kolej­nych czę­ści spra­wia, iż trudno się znu­dzić. Naprawdę się cie­szę, że coś mnie pod­ku­siło, by teraz nad­ro­bić cały cykl, bo to po pro­stu dobre książki 🙂

   • Man­dous

    Teraz już więk­szość fanów Harry’ego jest doro­sła 🙂 Nawet ci, któ­rzy zaczęli czy­tać będąc dziec­kiem, teraz już są doro­śli 🙂

    • Gra­cjan Tri­glav

     Ano, każde poko­le­nie ma swoje książki. Row­ling udało się
     faj­nie użyć takiego motywu zła które czyha, tuż obok, które zbiera siły i
     szcze­rzy kły w ciem­no­ści. A poza tym psy­cho­lo­gia, dia­logi i dzia­ła­nia
     boha­te­rów, stany emo­cjo­nalne, rela­cje: są wia­ry­godne. Nikt nie jest
     zde­cy­do­wa­nie dobry bądź zły, każdy ma swoje wady, glo­ry­fi­ko­wana jest przy­jaźń.
     W moim odczu­ciu to jest bar­dzo dobra książka dla dzieci. 

     Weźmy np taki cykl o Tomku Szklar­skiego, będąc dzie­cia­kiem
     nie mia­łem tego nigdy w dło­niach, ale na pierw­szym roku stu­diów kupi­łem za
     gro­sze wszyst­kie tomy i stwier­dzi­łem że nad­ro­bie zale­gło­ści, że cien­kie i jakoś
     prze­cier­pię. Naj­cie­kaw­sze w lek­tu­rze wszyst­kich tomów były przy­pisy. Dia­logi i
     dzia­ła­nai boha­te­rów infan­tyle… nie­cie­kawe. W dodatku kalki z Fie­dlera i
     poja­wia­jąca się od czasu do czasu lewi­cowa pro­pa­ganda. HP vs TW
     – 1:0.

     Może­cie robić dłuż­sze audy­cje! Nie wiem czy jest ktoś kto
     nie lubi dłu­gich pod­ca­stów. Ja np. zgry­wam sobie filmy dokumn­talne i pre­lek­cje
     z YT żeby mieć czego słu­chać.

     Jedyny wie­lo­to­mowy cykl który czy­ta­łem tak cią­giem to
     Wiedź­min w LO. A tak zawsze robię sobie pauzy, aby nie znu­dzić się sty­li­styką.
     Na pewno słu­cha­nie tego w audio­bo­oku to co innego jak czy­ta­nie. To jest jed­nak
     nieco inny odbiór.

     Jeśli mogę wyra­zić swoje życze­nie, nagraj­cie sporo mate­riału, faj­nie się
     tego słu­cha.