Harry Potter i więzień Azkabanu

Zapra­szamy na czwar­ty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i wię­zień Azka­ba­nu.

Z pil­nie strze­żo­ne­go wię­zie­nia dla cza­ro­dzie­jów ucie­ka nie­bez­piecz­ny prze­stęp­ca. Kim jest? Co go łączy z Har­rym? Dla­cze­go lek­cje prze­po­wia­da­nia przy­szło­ści sta­ją się dla boha­te­ra udrę­ką? W trze­cim tomie przy­gód Harry«ego Pot­te­ra pozna­je­my nowe­go nauczy­cie­la obro­ny przed czar­ną magią, oglą­da­my Hagri­da w nowej roli oraz dowia­du­je­my się wię­cej o prze­szło­ści pro­fe­so­ra Snape«a. Wypra­wia­my się rów­nież wraz z trze­cio­kla­si­sta­mi do obfi­tu­ją­ce­go w atrak­cje Hog­sme­ade, jedy­nej wio­ski w Anglii zamiesz­ka­nej wyłącz­nie przez czarodziejów.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Gra­cjan Triglav

  Czy­ta­łem HP po 2009 ale przed 2013 (chy­ba w 2010). A wiec w
  wie­ku +/- 23 lat. Czy­li już jako sta­ry koń – jak Wy. Kie­dy była moda na HP,
  patrzy­łem na to z poli­to­wa­niem („co te dzie­cia­ki wypra­wia­ją pod­czas tych
  pre­mier, bie­ga­ją w pele­ryn­kach i czy­ta­ją na pod­ło­dze w takim zgieł­ku, Boze, co
  za egzal­ta­cja?”). Czu­łem że to nie moja baj­ka, ale w TV leciał pierw­szy film.
  Potem zbo­czy­łem dru­gi i trze­ci. I spodo­bał mi się kli­mat. No i opra­wa muzyczna,
  ale to inna kwestia.

  „Na pró­bę” wzią­łem jedyn­kę, i uzna­łem że to się pod kątem
  psy­cho­lo­gicz­nym, rela­cji mię­dzy boha­te­ra­mi – trzy­ma kupy. I tak czy­ta­łem, raz
  „nor­mal­na książ­ka” potem HP, tak aby ciur­kiem tego nie lecieć, aby się nie
  znudzić.

  Wszyst­ko co mówi­cie jest w 100% sen­sow­ne. Też to zwróciło
  moją uwa­gę. Faj­nie że to nagra­li­ście, bo z racji zaawan­so­wa­ne­go wie­ku nie
  mogłem do niko­go gęby otwo­rzyć w
  tema­cie tej lek­tu­ry, poza kole­żan­ka (3
  lata młod­szą) dla któ­rej to była lek­tu­ra dzieciństwa.

  Kie­dy wszy­scy to czy­ta­li, ja mia­łem inne lek­tu­ry. Nie
  wstrze­li­łem się.

  Pamie­tam jak po wie­ku tego ducha, Bez­gło­we­go Nicka-sir
  Nico­la­sa (czy jakos tak) doli­czy­łem się że akcja toczy się w latach 90-tych.

  Żeby nie pisac za dlu­go – im dłuż­sze Wam pod­ca­sty wycho­dzą, tym lepiej!
  Ogra­ni­czac się do kwa­dran­sa to zbrodnia!

  • Szy­mas

   Ser­decz­nie dzię­ki za komen­tarz! 🙂 Heh, po lek­tu­rze pierw­sze­go tomu zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens nagry­wać te pod­ca­sty i aż tak spa­mo­wać Har­rym na Kon­glo, a tu po pierw­szym tygo­dniu even­tu oka­zu­je się, że jed­nak doro­słych czy­tel­ni­ków i/lub fanów cyklu, a więc i doce­lo­wych słu­cha­czy jest cał­kiem sporo 🙂
   Co do „znu­dze­nia się”, to tego też tro­chę się oba­wia­łem, ale teraz koń­czę ostat­ni tom i powiem Ci, że kom­po­zy­cja kolej­nych czę­ści spra­wia, iż trud­no się znu­dzić. Napraw­dę się cie­szę, że coś mnie pod­ku­si­ło, by teraz nad­ro­bić cały cykl, bo to po pro­stu dobre książki 🙂

   • Man­do­us

    Teraz już więk­szość fanów Harry’ego jest doro­sła 🙂 Nawet ci, któ­rzy zaczę­li czy­tać będąc dziec­kiem, teraz już są dorośli 🙂

    • Gra­cjan Triglav

     Ano, każ­de poko­le­nie ma swo­je książ­ki. Row­ling uda­ło się
     faj­nie użyć takie­go moty­wu zła któ­re czy­ha, tuż obok, któ­re zbie­ra siły i
     szcze­rzy kły w ciem­no­ści. A poza tym psy­cho­lo­gia, dia­lo­gi i działania
     boha­te­rów, sta­ny emo­cjo­nal­ne, rela­cje: są wia­ry­god­ne. Nikt nie jest
     zde­cy­do­wa­nie dobry bądź zły, każ­dy ma swo­je wady, glo­ry­fi­ko­wa­na jest przyjaźń.
     W moim odczu­ciu to jest bar­dzo dobra książ­ka dla dzieci. 

     Weź­my np taki cykl o Tom­ku Szklar­skie­go, będąc dzieciakiem
     nie mia­łem tego nigdy w dło­niach, ale na pierw­szym roku stu­diów kupi­łem za
     gro­sze wszyst­kie tomy i stwier­dzi­łem że nad­ro­bie zale­gło­ści, że cien­kie i jakoś
     prze­cier­pię. Naj­cie­kaw­sze w lek­tu­rze wszyst­kich tomów były przy­pi­sy. Dia­lo­gi i
     dzia­ła­nai boha­te­rów infan­ty­le… nie­cie­ka­we. W dodat­ku kal­ki z Fie­dle­ra i
     poja­wia­ją­ca się od cza­su do cza­su lewi­co­wa pro­pa­gan­da. HP vs TW
     – 1:0.

     Może­cie robić dłuż­sze audy­cje! Nie wiem czy jest ktoś kto
     nie lubi dłu­gich pod­ca­stów. Ja np. zgry­wam sobie fil­my dokumn­tal­ne i prelekcje
     z YT żeby mieć cze­go słuchać.

     Jedy­ny wie­lo­to­mo­wy cykl któ­ry czy­ta­łem tak cią­giem to
     Wiedź­min w LO. A tak zawsze robię sobie pau­zy, aby nie znu­dzić się stylistyką.
     Na pew­no słu­cha­nie tego w audio­bo­oku to co inne­go jak czy­ta­nie. To jest jednak
     nie­co inny odbiór.

     Jeśli mogę wyra­zić swo­je życze­nie, nagraj­cie spo­ro mate­ria­łu, faj­nie się
     tego słucha.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996