Gru, Dru i Minionki

Lato! Zatem w kinach wysyp premier, także z gatunku kina familijnego. Dla tych, z was, którzy lubią Minionki mamy niespodziankę 🙂 Bogusia wybrała się na najnowszy film – „Gru, Dru i Minionki” i postanowiła na szybko podzielić się wrażeniami. Na czym polega fenomen żółtych stworków? Czy wykorzystano potencjał? Czy polski dubbing wreszcie spełnił oczekiwania? I co, do licha, mają wspólnego kula disco i guma balonowa z byciem super przestępcą?
Takie atrakcje tylko w Konglomeracie Podcastowym.

 

Bogusia Szewczyk

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • Man­do­us

  To ja się przy­znam, że Minion­ków nie znam w ogó­le. Zna­czy no wiem jak wyglą­da­ją ale do tej pory myśla­łem, że to takie zabaw­ne Smer­fy a ten koleś to taki ich Gar­ga­mel. Nie widzia­łem chy­ba żad­ne­go tra­ile­ra a jedy­nie mogłem je widzieć na rekla­mach innych pro­duk­tów. I tyle.

  • Bogu­sia

   Wiesz nigdy nie jest za póź­no! 🙂 Spró­buj obej­rzeć ten krót­ki fil­mik – może nawet z Bogną 🙂 Jestem cie­ka­wa jak mała zareaguje…

   • Szy­mas

    Mnie się podo­ba. Bawi­łem się dosko­na­le 🙂 Tyl­ko to „Butt-butt-butt” tro­chę mnie zasko­czy­ło :>

    • Bogu­sia

     Wła­snie to jest ten absur­dal­ny humor, o któ­rym wspominałam 😀
     Ale cie­szę się, że się ubawiłeś 🙂

     • Szy­mas

      Kolej­ne fil­mu do nad­ro­bie­nia. Kup­ka wsty­du chy­ba nigdy nie zma­le­je :<

 • Bogu­sia

  Wła­śnie sobie uświa­do­mi­łam, że w nagra­niu nie powie­dzia­łam o kil­ku waż­nych rze­czach zwią­za­nych z Minion­ka­mi, więc nad­ro­bię to teraz. 

  Wyda­je mi się, że w przy­pad­ku tej aku­rat serii lepiej bawią się na tych fil­mach doro­śli niż dzieci.
  Owszem jest tutaj cała masa głu­po­tek dla malu­chów (np. poka­zy­wa­nie sobie języ­ka, odbi­ja­nie tył­ka na kse­ro albo bitwy o bana­ny). Sam spo­sób, w jaki Minion­ki mówią jest prze­cież prze­ko­micz­ny. Jed­nak te żar­ty funk­cjo­nu­ją tak­że na innym pozio­mie – doro­sły w minioń­skim spo­so­bie mówie­nia wyła­pie spo­ro słów z innych języ­ków. Dodat­ko­wo one bar­dzo czę­sto się prze­bie­ra­ją i odgry­wa­ją scen­ki, a żeby nie­któ­re z tych żar­tów zro­zu­mieć to trze­ba tro­chę się zastanowić. 

  Jest jed­na prze­ko­micz­na sce­na, któ­ra zawsze popra­wia mi nastrój i jed­no­cze­śnie sta­no­wi kwin­te­sen­cję życia Minionków 🙂

  Bo oprócz tej lojal­no­ści one potra­fią wyka­zać się tak­że sar­ka­zmem i zło­śli­wo­ścią. Zresz­tą cza­sa­mi mają tak­że typo­wo bez­tro­skie podej­ście do życia na zasa­dzie – „Coś mnie nie doty­czy? To olał!!” 🙂 Strasz­nie im tego zazdrosz­czę czasami. 

  W nowym fil­mie jest kil­ka ele­men­tów, któ­re bar­dzo mnie zdzi­wi­ły. Przede wszyst­kim mało żar­tów o bana­nach, a z cza­sem to sta­ło się takim zna­kiem roz­po­znaw­czym Minion­ków. Ponad to w sce­nie, gdy odcho­dzą od Gru jest pewien świet­ny motyw – Gru pró­bu­je się z nimi doga­dać i wycią­ga z kie­sze­ni……………………… SŁOWNIK JĘZYKA MINIOŃSKIEGO! 🙂 BOMBA!! Jest to też chy­ba pierw­szy film, w któ­rym widać Minion­ki w łóż­kach :O Już wcze­śniej zasta­na­wia­łam się kie­dy one sypia­ją i czy w ogóle? 🙂

  • Szy­mas

   Ten sound­track <3 Te nawią­za­nia <3

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996