Filmy zimowe cz. 01

Fil­my zimo­we jak sama nazwa wska­zu­je, naj­le­piej oglą­dać w zimie! W pierw­szej z czte­rech czę­ści mówię o:

Far­go (Bra­cia Coen)
Hima­laya (with Micha­el Palin), tak­że o książ­ce
Jere­miach John­son ( reż. S. Pol­lack)
Der­su Uza­la ( reż. A. Kuro­sa­wa)
Touching the void ( doku­ment)
Ark­tycz­na depre­sja ( wyst. R. Hau­er)

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.