Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Sie­dem­dzie­siąt lat przed tym, jak Har­ry Pot­ter czy­ta książ­kę autor­stwa New­ta Ska­man­de­ra, pisarz prze­ży­wa nie­zwy­kłe przy­go­dy w tajem­ni­czym, nowo­jor­skim sto­wa­rzy­sze­niu cza­row­nic i cza­row­ni­ków. A Szy­mas prze­ży­wa je razem z nim. Czy war­to obej­rzeć Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć? Kto jest tar­ge­tem tego fil­mu? Jak Eddie Red­may­ne spraw­dził się w roli New­ta? Czy war­to cze­kać na sequ­ele? O tym wszyst­kim usły­szy­cie dziś na Waszej ulu­bio­nej plat­for­mie podcastowej.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

 • Szy­mas

  Przez nagry­wa­nie na waria­ta i fakt, że co chwi­lę coś mi prze­ry­wa­ło (sąsie­dzi, ulot­ki, tele­fo­ny, wia­do­mo­ści na Ste­am), zapo­mnia­łem roz­wi­nąć kil­ka wątków.
  1. Zwie­rzę­ta: nie­rzad­ko czuć, że to tyl­ko efek­ty kom­pu­te­ro­we, ale za sam ich design nale­żą się bra­wa 🙂 Wszyst­kie stwo­rze­nia – małe i duże – spra­wia­ją b. dobre wrażenie!
  2. Zoo New­ta za to wzbu­dza we mnie poczu­cie dez­orien­ta­cji. W cza­sie sean­su nie mogłem pojąć, jak wyglą­da ta prze­strzeń. W teo­rii to kil­ka biomów/ekosystemów, do któ­rych moż­na dostać się z cen­tral­nej czę­ści połą­czo­nej ze skła­dzi­kiem. Na ekra­nie wyglą­da to jed­nak dość dziw­nie. Cza­sem przej­ście do eko­sys­te­mu okra­szo­ne jest spe­cjal­nym efek­tem „przej­ścia” boha­te­ra, cza­sem nie. Cza­sem eko­sys­tem wyda­je się ist­nieć napraw­dę (tj. widzi­my praw­dzi­wy śnieg/piach/etc.), a cza­sem kame­ra sku­pia się na sztucz­nych, poma­lo­wa­nych ścia­nach (nary­so­wa­ny śnieg/piach/itd.). A przy jed­nym uję­ciu z góry całość wyglą­da jak plan fil­mo­wy :V Napraw­dę się w tym gubię…
  [SPOILERY]
  3. Iry­tu­je tro­chę fakt, że Grin­del­wald nie mógł defi­ni­tyw­nie poko­nać New­ta i Tiny, a potem bez pro­ble­mu roz­bro­ił armię aurorów :/
  4. Czy nie uwa­ża­cie, że „fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta” są tro­chę OP? 😀 Tj. Over­po­we­red? Cho­dzi mi o to, że róż­ne ich umie­jęt­no­ści dają New­to­wi napraw­dę nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Aż dziw­ne, że Grin­del­wald czy Vol­de­mort nie wyko­rzy­sty­wa­li ich potem do prze­ję­cia wła­dzy nad świa­tem czarodziejów.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607327 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996