Dzień Batmana 2016

W minio­ną sobo­tę świę­to­wa­no kolej­ny Dzień Bat­ma­na. W Pozna­niu zaś odby­ła się kolej­na edy­cja pol­skiej impre­zy z tej oka­zji, tym razem połą­czo­na z inau­gu­ra­cją dzia­łal­no­ści Komik­so­wej Czy­tel­ni Nova, otwar­tej w ramach Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej przy uli­cy Ratajczaka.

Jer­ry wybrał się tam, wespół ze swy­mi dzie­cia­ka­mi, i posta­no­wił się podzie­lić swo­imi wra­że­nia­mi. Jest mało mery­to­rycz­nie, ale mam nadzie­ję, że uda­ło się nie­co oddać ducha imprezy.

A aby uzmy­sło­wić Wam jaki skarb poja­wił się w Pozna­niu, zapra­szam do obej­rze­nia fil­mu Sza­fy z komiksami

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • Man­do­us

    Ofi­cjal­nie chcę zamiesz­kać w tej biblio­te­ce <3 Roz­wa­ża­łem przed rokiem czy nie przy­je­chać na Dzień Bat­ma­na, roz­wa­ża­łem i w tym roku. Tym razem padło na Coper­ni­con ale jakoś w przy­szło­ści pew­nie pod­ja­dę. Albo może w koń­cu przy­ja­dę na Comic Wars. Albo po pro­stu jak będę następ­nym razem w Pozna­niu (czy­li pew­nie w week­end Pre­mie­ry) to koniecz­nie muszę się przejść na zwie­dza­nie mia­sta 🙂 Zazdrosz­czę takie­go miejsca.

    A rela­cja bar­dzo faj­na. Nie trze­ba być na pre­lek­cjach by zda­wać rela­cje. W zasa­dzie już się nie pisze/nagrywa rela­cji na zasa­dzie opi­sy­wa­nia kolej­nych odha­cza­nych punk­tów pro­gra­mu tyl­ko wła­snie tak ogól­nie, jak to wyglą­da­ło, co było do zwie­dza­nia itd. Szcze­gól­nie, że ta impre­za chy­ba jest moc­no festy­no­wa a pre­lek­cje to dla ewen­tu­al­nych ner­dów mają­cych ocho­tę o czymś posłu­chać. Faj­nie, że dzie­cia­kom się podo­ba­ło. Nowe poko­le­nie nasią­ka komiksem 🙂

    • No ja dopie­ro po obej­rze­niu fil­mi­ku się zorien­to­wa­łem, że nie dobi­łem na antre­so­lę, więc muszę szyb­ko wró­cić i nadrobić 😉

      A co do dzie­cia­ków, to zapo­mnia­łem powie­dzieć jak i Mło­dy i Mło­da cho­ro­wa­li na figur­ki (Mło­da o Catwo­man i Won­der Woman – Tata, pokaż mi te super księż­nicz­ki!), a Mło­da cały czas szu­ka­ła komik­su dla sie­bie (i nawet zna­la­zła nawet coś na pod­sta­wie Czar­no­księż­ni­ka z Kra­iny OZ). A że nasią­ka, to mam taką nadzie­ję 🙂 Choć chy­ba zacznę od jakie­goś Kaczo­ra Donal­da, albo np. My Lit­tle Pony, bo widzę, że to Egmont wydaje.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996