Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures

Serial Doctor Who to jed­na z naj­star­szych fan­ta­stycz­no-nauko­wych marek w histo­rii tele­wi­zji. Już od ponad pięć­dzie­się­ciu lat przy­go­dy Docto­ra – podróż­ni­ka w cza­sie i prze­strze­ni – roz­gry­wa­ją się na tele­wi­zyj­nym ekra­nie, kar­tach ksią­żek i komik­sów oraz w słu­cho­wi­skach. I to wła­śnie tymi ostat­ni­mi zaj­mie­my się w dzi­siej­szym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go – jak wypa­da naj­po­pu­lar­niej­sza inkar­na­cja Docto­ra w medium czy­sto dźwię­ko­wym? Prze­ko­naj­my się!

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

 • Man­do­us

  Na począt­ku dys­ku­sji odsy­łasz do moich „Moich seria­li” a tyl­ko przy­po­mi­nam, że sam o Docto­rze Who też spo­ro mówi­łeś i pod­cast też tutaj wisi. M.in. tym pod­ca­stem mnie zachę­ci­łeś do oglą­da­nia. Ja nigdy nie bra­łem się za dok­to­ro­we słu­cho­wi­ska i raczej nie pla­nu­je. Mam jesz­cze pra­wie cały kla­sycz­ny serial do obej­rze­nia co zaj­mie mi kil­ka żyć 🙂
  http://konglomeratpodcastowy.pl/wystepy-goscinne/doctor-who/

  • Mam to samo 😉 Odszu­ka­łem nawet dziś ory­gi­nal­ny post z moimi komen­ta­rza­mi w tym temacie! 

   A co do Big Finish to ja od daw­na się przy­mie­rzam do ich słu­cho­wisk. Muszę w koń­cu prze­stać się przy­mie­rzać i się za to zabrać. Coś pole­ci­cie na początek?

 • Jakub Szczot­ka

  Czy moż­na liczyć na czę­ste wystę­py Micha­ła Ochni­ka? Podo­bał mi się dzien­nik pokla­do­wy. Szko­da, że zniknął…

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996