Defenders

Pod­czas gdy kolejne seriale od Marvela i Net­flixa otrzy­mują coraz niż­sze oceny i budzą coraz mniej­sze emo­cje, ich omó­wie­nie w Kon­glo­me­ra­cie roz­ra­sta się odwrot­nie pro­por­cjo­nal­nie do popu­lar­no­ści. Mando zaczy­nał od krót­kich wsta­wek w cyklu „Moje seriale”, prze­cho­dząc przez samo­dzielne pod­ca­sty, by w omó­wie­niu zwień­cze­nia pierw­szej fazy tego pro­jektu połą­czyć siły niczym ekra­nowi boha­te­ro­wie i wraz z Sic­kiem zaser­wo­wać obszerną dys­ku­sję. W przy­padku dłu­go­ści audy­cji też zacho­dzi ta zależ­ność, gdyż dzi­siaj mamy naj­dłuż­szy, jak do tej pory, pod­cast z tego worka, a oma­wiamy naj­krót­szy serial ze wspo­mnia­nego uni­wer­sum. Czy tele­wi­zyjny odpo­wied­nik „Aven­gers” to serial, który spro­stał ocze­ki­wa­niom? Jak roz­wi­nęli się poszcze­gólni boha­te­ro­wie? Czy twórcy mieli cie­kawy pomysł na tak, jak prze­cięły się ich drogi? Jak spraw­dza się cała intryga i czy główni zło­czyńcy są w sta­nie kon­ku­ro­wać z King­pi­nem, Kil­gra­vem czy Cot­ton­mo­uthem? I wresz­cie: jak bawi­li­śmy się na tym serialu i czy oce­niamy go pozy­tyw­nie? Odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

0:51:55 – strefa spo­ile­rowa, w któ­rej wyty­kamy sporo wad serialu, o któ­rych nie powie­dzie­li­śmy w pierw­szej czę­ści.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.