Deadpool – Martwi prezydenci/Łowca dusz

Wydaw­nic­two Egmont w 2015 roku wpro­wa­dziło na nasz rynek komiksy spod znaku Marvel Now!, w ramach któ­rej to ini­cja­tywy wiele serii komik­so­wych roz­po­częło swój nowy cykl wydaw­ni­czy. Mię­dzy innymi doty­czyło to losów popu­lar­nego Wade’a Wil­sona, zna­nego jako Dead­pool, któ­rego nowe przy­gody zaczęli pisać Posehn oraz Dug­gan. Na fali popu­lar­no­ści Dead­po­ola (i przy oka­zji pre­miery filmu o tym boha­te­rze) Egmont wypu­ścił na pol­ski rynek pierw­szy album zbior­czy i sys­te­ma­tycz­nie serię tę kon­ty­nu­uje. Jerry, który oczy­wi­ście o Dead­po­olu sły­szał dużo, ale nie czy­tał o nim żad­nego komiksu, posta­no­wił spraw­dzić, o co tyle krzyku. Jak wypa­dła lek­tura? Czy jest krwawo, zabaw­nie i bez­kom­pro­mi­sowo? Czy Wade prze­bija czwartą ścianę? Jakie są plusy i minusy tej serii oraz czy to tylko pro­sta roz­rywka, czy może coś wię­cej. Zapra­szamy na pierw­szy i zapewne nie ostatni odci­nek o komik­sach z Marvel Now!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.