Czarna kokarda

Zbiór opo­wia­dań gro­zy. Zawie­ra 11 nie publi­ko­wa­nych wcze­śniej tek­stów, więk­szość wyło­nio­nych w kon­kur­sie „Cza­cho­pi­sma” na opo­wia­da­nie o pol­skim odpo­wied­ni­ku Jaso­na, Freddy’ego, Myer­sa, Fran­ken­ste­ina, Dra­cu­li itd.
Nakład limi­to­wa­ny, nume­ro­wa­ny.

Spis tre­ści:
1. DAWID KAIN – Drzem­ka w zie­mi
2. HUBERT SZYCHOWIAK – Ama­tor
3. MATEUSZ SPYCHAŁA – Powrót do prze­szło­ści
4. ELIZA BERŁO – Czar­na Kokar­da
5. ROBERT CICHOWLAS – Krwa­vis­si­mo!
6. KAZIMIERZ KYRCZ JR & ŁUKASZ RADECKI – Misja. Histo­ria (nie)prawdziwa
7. JAGODA SKOWROŃSKA – Ona i On. Histo­ria miło­sna
8. RAFAŁ CHOJNACKI – Cmen­tar­na opo­wieść
9. TOMASZ GRACZYK – Gra
10. MICHAŁ GALCZAK – Spo­wiedź
11. PAWEŁ BORUDZKI – Zmie­niacz

http://grabarz.net/ – Stro­na „Gra­ba­rza Pol­skie­go”
http://grabarzpolski.8merch.com/ – Skle­pik „Gra­ba­rza Pol­skie­go”

Avatar

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.