Copernicon 2017: Horror w komiksie

Kiedy mówimy o hor­ro­rze jako kon­wen­cji, naj­czę­ściej przy­cho­dzą nam na myśl filmy lub książki, a komiks jako medium wydaje się być mocno nie­do­ce­niany. Nie­słusz­nie, bo od wielu lat twórcy wyko­rzy­stują tę formę do opo­wia­da­nia mro­żą­cych krew w żyłach histo­rii. Adap­ta­cje opo­wie­ści z innych mediów, powie­ści gra­ficzne, autor­skie serie i hor­ror w nur­cie super­bo­ha­ter­skim. Jeżeli lubi­cie komiks i grozę, zasiądź­cie wygod­nie i posłu­chaj­cie.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem pre­lek­cji wygło­szo­nej przez nas na Coper­ni­co­nie 2017. Jeżeli zain­te­re­so­wała Was tema­tyka pole­camy nasze inne pod­ca­sty i tek­sty o komik­sach utrzy­ma­nych w kli­ma­tach hor­roru – sporo tytu­łów przez nas wymie­nio­nych już omó­wi­li­śmy nieco sze­rzej.

Wer­sja fil­mowa zawiera pre­zen­ta­cję slaj­dów, którą wyświe­tli­li­śmy w trak­cie pre­lek­cji 🙂

Uwaga: Z racji na jakość nagra­nia pole­camy słu­chać na słu­chaw­kach. Poni­żej może­cie rów­nież zna­leźć spis oma­wia­nych działów/tytułów:

Boom na hor­ror: EC Comics

 • The Vault of horror/The Haunt of fear/Tales from the crypt
 • Gospo­da­rze anto­lo­gii EC Comics

Naśla­dowcy i nawią­za­nia: Creepshow/Tales from the crypt/Opowieści grozy

Współ­cze­sna pulpa: Drapieżcy/Zbir/Hellboy

Hor­ror w komik­sie super­bo­ha­ter­skim

 • IT!/The Tomb of Dracula/Ghost Rider
 • Vam­pire Tales/Morbius
 • Bat­man: Nawie­dzony rycerz/Azyl Arkham/Zagłada Gotham
 • Potwór z bagien/Marvel Zom­bies

Z filmu na karty komiksu:

 • A Night­mare on Elm Street/Friday the 13th
 • Leatherface/Army of Dark­ness
 • Night of the living dead/Empire of the dead
 • Aliens/Predator
 • Hellraiser/Trick’n’treat

Z książki na karty komiksu:

 • Jestem legendą/The Strain
 • Tanabe Gou: H.P.Lovecraft – Ogar i inne opo­wia­da­nia, Kolor z prze­stwo­rzy, Nawie­dzi­ciel mroku

Scott Sny­der:

 • Seve­red, Wiedźmy, The Wake
 • Ame­ry­kań­ski wam­pir

Manga:

 • Bat­tle Royale/Death note
 • Hideout/A Jin/Gdy zapła­czą cykady
 • Junji Ito: Gyo/Uzumaki/Tomie

Serie:

 • Outcast/The Wal­king dead
 • Rachel Rising/Hrabstwo Har­row
 • Hellblazer/Locke and Key

Powie­ści gra­ficzne:

 • From Hell/Black hole
 • Frankenstein’s Womb/Cinema Panop­ti­cum
 • Wampir/Klatki

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.