Copernicon 2017: Fakty i fikcja w „Black Sails”

Na współ­cze­sne postrze­ga­nie pira­tów jako lek­ko­du­chów, miłu­ją­cych rum, wol­ność i przy­godę, istotny wpływ miała „Wyspa skar­bów” R. L. Ste­ven­sona – powieść, która wpro­wa­dziła do popkul­tury wiele kul­to­wych postaci oraz ele­men­tów pirac­kiego wize­runku. Serial „Black Sails”, który rekla­mo­wany był począt­kowo jako pre­quel do kul­to­wej książki Ste­ven­sona, bar­dzo szybko roz­wi­nął żagle i stał się jedną z naj­cie­kaw­szych pro­duk­cji ostat­nich lat. Zasta­na­wia­cie się zapewne, jak wiele fak­tów z okresu Zło­tej Ery Pirac­twa sce­na­rzy­ści prze­my­cili do swo­jej histo­rii, a ile znaj­dziemy tam ducha „Wyspy skar­bów”. Jeżeli chcie­li­by­ście się dowie­dzieć, jak naro­dziła się legenda „Dłu­giego Johna” Silvera, dla­czego piraci pili rum, czy Nassau fak­tycz­nie było Piracką Repu­bliką z real­nymi szan­sami na nie­pod­le­głość, czy mit „Czar­no­bro­dego” jako postra­chu mórz i oce­anów zawiera w sobie ziarno prawdy oraz co Guber­na­tor Rogers miał wspól­nego z Robin­so­nem Cru­soe… zasiądź­cie wygod­nie i posłu­chaj­cie.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Coper­ni­co­nie 2017. Jeżeli zain­te­re­so­wała Was tema­tyka pole­camy nasze inne tek­sty i nagra­nia o pira­tach 🙂 Wer­sja fil­mowa zawiera pre­zen­ta­cję slaj­dów, którą wyświe­tla­li­śmy pod­czas pre­lek­cji.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • anty

    serial, do któ­rego warto wra­cać