Colours of Ostrava 2012: dzień 1 i 2

Zapra­szam do mojej rela­cji z pierw­sze­go i dru­gie­go dnia cze­skie­go festi­wa­lu „Colo­urs of Ostra­va” z muzy­ką wsze­la­ką. Pod­cast z muzycz­ny­mi cyta­ta­mi oma­wia­nych zespo­łów.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.