Clementine MacAllister – Tajemnica skradzionych planów

Ekipa odpo­wie­dzialna za anto­lo­gię grozy Opo­wie­ści Oso­bliwe oraz takie pro­duk­cje jak Per­di­tion oraz Pla­ne­to­ids (z któ­rymi może­cie się zapo­znać się mię­dzy innymi na łamach Kon­glo­me­ratu Pod­ca­sto­wego) tym razem bie­rze na warsz­tat nowy gatu­nek – przy­go­dowo-kry­mi­nalną mie­szankę ste­am­punku i die­sel­punku. Zapra­szamy Was zatem bar­dzo ser­decz­nie na zapo­zna­nie się naszym naj­now­szym słu­cho­wi­skiem!  I nie zapo­mnij­cie podzie­lić się też wra­że­niami w komen­ta­rzach 🙂

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.

  • Dawid Bana­siuk

    Myślę, że wystar­cza­jącą odpo­wie­dzią jest fakt, że wszy­scy to robią za darmo. Akto­rzy też. Chęt­nych wielu nie ma. Do odsłu­cha­nia też jest za darmo. 😛