Carte Blanche

Nowy dzień, nowy pod­cast! Dzi­siaj kolejne nagra­nie Bogusi, która ostat­nio bar­dzo się roz­ga­dała 🙂

Tym razem czeka na was recen­zja filmu „Carte Blan­che” – pol­skiego dra­matu oby­cza­jo­wego w reży­se­rii Jacka Lusiń­skiego.

Kac­per (Andrzej Chyra), uwiel­biany przez uczniów nauczy­ciel histo­rii z lubel­skiego liceum, zaczyna stop­niowo tra­cić wzrok. Dia­gnoza lekar­ska nie pozo­sta­wia złu­dzeń – męż­czyź­nie grozi trwała śle­pota. Począt­kowo zała­many, osta­tecz­nie posta­na­wia ukryć przed prze­ło­żo­nymi pro­blemy zdro­wotne, aby zacho­wać pracę i dopro­wa­dzić do matury swo­ich uczniów.

Bogu­sia opo­wiada o wiel­kich ocze­ki­wa­niach, zwią­za­nych z tym fil­mem. Tłu­ma­czy dla­czego sza­nuje Andrzeja Chyrę. Oraz prze­ko­nuje, że jed­nak warto dać tej pro­duk­cji szansę.

Kto z was myśli, że pol­skie kino nie ma nic do zaofe­ro­wa­nia??
Spójrz­cie uważ­niej! 🙂

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.