Blade Runner

Łowca Andro­idów. Dzieło kul­towe. Autor­skie podej­ście do kina gatun­ko­wego. Este­tyczne doświad­cze­nie z głęb­szym prze­sła­niem. Film totalny, o któ­rego popu­lar­no­ści świad­czą tysiące komen­ta­rzy, także w pol­skim inter­ne­cie. A jed­nak pomimo tego… lub wła­śnie przez wzgląd na ową popu­lar­ność Jerry i Szy­mas posta­no­wili wło­żyć kij w mro­wi­sko i roz­pra­wić się z legendą Blade Run­nera

Dla­czego wspo­mniany pozy­tywny odbiór nas zaska­kuje? Czy Blade Run­ner zawsze cie­szył się takim uzna­niem, jak mogłoby się dziś wyda­wać? Czego dzieło Ridleya Scotta – zwłasz­cza w wer­sji reży­ser­skiej czy final­nej – wymaga od swo­jego odbiorcy? Czy próg wej­ścia w świat andro­idów i łow­ców nie jest za wysoki? Na ile jasny jest prze­kaz dot. pro­ble­ma­tyki czło­wie­czeń­stwa i trans­hu­ma­ni­zmu? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś. Tylko w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.