Black Sails – sezon 4

Tele­wi­zyjne życie Black Sails dobie­gło końca. Przy tej oka­zji Mando i Jerry zebrali się, aby na gorąco prze­dys­ku­to­wać, jak wypadł fina­łowy sezon tej pro­duk­cji. Czy udało się utrzy­mać wysoki poziom aż do końca? Jak twórcy połą­czyli fakty histo­ryczne i fik­cję Wyspy Skar­bów? Jak wypa­dło domknię­cie poszcze­gól­nych wąt­ków? I co sta­nowi o tym, że serial sta­cji Starz oka­zał się być jedną z naj­lep­szych pro­duk­cji ostat­nich lat? O tym i o wielu innych kwe­stiach może­cie posłu­chać w dzi­siej­szym odcinku, w któ­rym dys­ku­tanci zacho­wują się momen­tami jak pisz­czące na widok swo­jego idola, nasto­let­nie fan­girls.

Sek­cja spoj­le­rowa: od 32.29

Omó­wie­nie sezo­nów 1–3

Fakty i fik­cja w Black Sails

Omó­wie­nie sezonu 1

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.