Barbie: Gwiezdna przygoda

Pięk­na Bar­bie tym razem w roli kosmicz­nej księż­nicz­ki lata­ją­cej w kosmo­sie na magicz­nej desko­rol­ce. W podró­ży przez prze­stwo­rza towa­rzy­szy jej uko­cha­ne zwie­rząt­ko, odda­ny, wier­ny przy­ja­ciel Pup­corn. Pew­ne­go dnia zmie­nia się wszyst­ko. Migo­czą­ce na nie­bie gwiaz­dy przy­ga­sa­ją i spo­wal­nia­ją swój pod­nieb­ny taniec. Ale ura­to­wa­nie kosmo­su to zada­nie ide­al­ne dla pięk­nej księż­nicz­ki Bar­bie. Na tajem­ni­czej pla­ne­cie dołą­cza do gru­py ratu­ją­cej gwiaz­dy. Pozna­je tam wie­lu nowych, wspa­nia­łych przy­ja­ciół, któ­rzy wspól­nie pró­bu­ją oca­lić galak­ty­kę. Wkrót­ce Bar­bie odkry­wa w sobie nie­zwy­kłą siłę – wie, że jeśli tyl­ko będzie słu­chać swe­go ser­ca, z pomo­cą przy­ja­ciół, może sta­nąć na cze­le wszechświata…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

 • Szy­mas

  Man­do, nie tłu­macz się. Wszy­scy wie­dzą, że to nie cór­ka zacią­gnę­ła Cię do kina, a Ty ją 😀
  Wstaw­ki eks­per­tów super! Prop­su­ję mocno!
  BTW Wszyst­ko wska­zu­je na to, że następ­ne poko­le­nie pod­ca­ste­rów wró­ci do tra­dy­cji krót­kich i tre­ści­wych odcinków 😉

  • Szy­mas

   Koń­ców­ka <3

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996