Baby Driver

Mający fioła na punk­cie muzyki i kaska­der­skiej jazdy samo­cho­dem Baby pra­cuje dla orga­ni­zu­ją­cego skoki na banki i inne insty­tu­cje bossa o pseu­do­ni­mie Doc. Boha­te­rów łączy nie­pi­sana umowa: Baby musi ponieść odpo­wie­dzial­ność za pewien czyn z prze­szło­ści, tj. pomóc przy kon­kret­nej ilo­ści sko­ków. W momen­cie, gdy ścieżki obu męż­czyzn w końcu mają się rozejść, Baby zako­chuje się w kel­nerce z miej­sco­wego lokalu i zaczyna rozu­mieć, jak trudno odejść z prze­stęp­czego światka.

W dzi­siej­szym odcinku Kon­glo­me­ratu Jerry i Szy­mas zapra­szają Was na omó­wie­nie naj­now­szego filmu w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Edgara Wri­ghta – Baby Dri­ver. Czy połą­cze­nie heist movie i musi­calu bez sekwen­cji śpie­wa­nych ma sens? Jak młody, mało­mówny boha­ter spraw­dzi się w takim mik­sie? Jaką rolę odgrywa tu ścieżka dźwię­kowa? Czy opi­nie spro­wa­dza­jące film do dłu­giego tele­dy­sku są spra­wie­dliwe? Jak to gatun­kowe kino autor­skie spodo­bało się naszej eki­pie? Co kry­ty­kuje Jerry? W czym zako­chał się Szy­mas? Jeżeli chce­cie się prze­ko­nać, wgry­waj­cie pod­cast na iPody, wska­kuj­cie do swo­ich bryk i lecimy…

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.