Agents of S.H.I.E.L.D.

Mando i Jerry zde­cy­do­wali się nieco sze­rzej pochy­lić nad jed­nym z seriali wcho­dzą­cych w skład tele­wi­zyj­nego uni­wer­sum Marvela, czyli „Agen­tami T.A.R.C.Z.Y.”. Plan był taki, aby sku­pić się głów­nie na sezo­nie czwar­tym, ale oka­zało się, że pano­wie mają do powie­dze­nia dość dużo także o wcze­śniej­szych seriach. Tym samym w czę­ści pierw­szej dys­ku­tu­jemy o ocze­ki­wa­niach wzglę­dem serialu na eta­pie jego zapo­wie­dzi, co nam się w nim spodo­bało, a co nas męczyło, jakim zmia­nom serial uległ na prze­strzeni ostat­nich lat, a także wikłamy się w sporą dygre­sję na temat tego na ile seria­lowe i fil­mowe uni­wer­sum Marvela są spójne. W tej fazie nagra­nia Jerry nieco kręci z fabułą sezo­nów, miej­cie zatem dla niego wyro­zu­mia­łość. W czę­ści dru­giej prze­cho­dzimy zaś do meri­tum i oma­wiamy naj­now­szą odsłonę tej pro­duk­cji. Roz­ma­wiamy mię­dzy innymi o tym czy cze­ka­li­śmy na Ghost Ridera? Jak wypa­dło wpro­wa­dze­nie tej postaci do serialu tele­wi­zyj­nego? Co zmie­niło się w kon­struk­cji tego sezonu i jak nam te zmiany się spodo­bały?  To wszystko i wiele wię­cej znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Uwaga: Nie została wydzie­lona część spoj­le­rowa, a w trak­cie pod­ca­stu zdra­dzamy pewne twi­sty i roz­wią­za­nia fabu­larne z róż­nych odsłon. Nie powinno Wam to zepsuć zabawy (zło­śliwi teraz mówią, „Agenci T.A.R.C.Z.Y” i zabawa?!), ale czuj­cie się ostrze­żeni.

Kon­kret­nie o 4. sezo­nie zaczy­namy roz­ma­wiać w poło­wie pod­ca­stu, po ok. 30-minu­to­wej dys­ku­sji na temat całego serialu.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • anty

  nie wie­dzia­lem że ktoś ogląda te seriale, ja z daleka omi­jam

  • Man­dous

   Z daleka ominę „Inhu­mans” 🙂 Choć tutaj w pod­ca­ście tro­chę o tym wspo­mi­na­li­śmy i tam­ten Mando z prze­szło­ści był prze­ko­nany, że będzie oglą­dał to wystar­czył mi tra­iler 🙂

   • Man­dous

    Ale ja ogól­nie zdaję sobie sprawę, że oglą­dam bar­dzo dużo śred­nich z minusem/słabych z plu­sem seriali. Bar­dzo podo­bał mi się stary slo­gan kanału „Jakby nie­pa­czeć” – „Życie jest za krót­kie na złe seriale”. Wspar­łem ich kie­dyś finan­sowo po to by mieć kubek z takim hasłem a tak bar­dzo się do niego nie sto­suję 🙂