400 podcastów od Mando

Man­do świę­tu­je czte­ry set­ki i zgod­nie ze sta­rą świec­ką tra­dy­cją ser­wu­je z tej oka­zji mono­log utrzy­ma­ny raczej w poważ­nym tonie. I to mono­log będą­cy zbio­rem nie­co gorz­kich prze­my­śleń na temat nie­po­pu­lar­no­ści pod­ca­stów, spe­cy­fi­ki YouTube’a, zna­jo­mo­ści iTu­nes, róż­nych obli­czy mar­ke­tin­gu, typów audy­cji i tego, jak pol­skie pie­kieł­ko pod­ca­sto­we zmie­ni­ło się na prze­strze­ni ostat­nich pię­ciu lat. Całość okra­szo­na pry­wat­nym mani­fe­stem i odpo­wie­dzią na posta­wio­ne na kon­glo­me­ra­cie już po raz dru­gi pyta­nie – czy jest sens?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­do­us

  Od razu wyja­śniam, że w pod­ca­ście nie ma żad­nych wycie­czek pry­wat­nych. Gdy coś kry­ty­ku­ję to nie myśla­łem o nikim kon­kret­nym a jedy­nie bar­dzo ogól­nie porów­nu­je to ja to wyglą­da­ło 5–6 lat temu a jak wyglą­da teraz.

 • Agniesz­ka Brodzik

  Tak sobie myślę. Blo­gi dzia­ła­ły tak samo. Na począt­ku były inter­ne­to­we pamięt­ni­ki, teraz jest masa wyspe­cja­li­zo­wa­nych blo­gów i tyl­ko jed­na odno­ga to life­sty­le, któ­ry fak­tycz­nie przy­po­mi­na te pamięt­ni­ko­we korzenie.

  • Szy­mas

   Szko­da tyl­ko, że ta odno­ga cie­szy się tak wiel­ką popularnością 😛

 • Jak dla mnie może­cie nagry­wać codzien­nie, słu­cham wszyst­kie­go jak leci, nawet jeśli temat nie mój 😉 Po tylu latach trak­tu­je Was jak dobrych zna­jo­mych, a dobrych zna­jo­mych słu­cha się przy­jem­nie zawsze 🙂 Man­do, nie strasz, przez prze­ra­ża­ją­ca sekun­dę uwie­rzy­łem w „bom­bę”.

  • Żar­łok Tv

   przy­naj­mniej jeden się znalazł!
   Podob­nie jak tyl­ko Szy­mas oglą­da wszyst­kie żar­ło­ki :D.….… ale to chy­ba z musu ;P

   • Szy­mas oglą­da do kola­cji. A czy je wte­dy mus czy kanap­kę z serem… to już mało istotne 😀 

    I nie tyl­ko on, wierz mi 😀 

    • Szy­mas

     Aku­rat dziś spo­ży­wa­łem do nowe­go odcin­ka buł­kę z makiem – połów­ka z pasztetem,
     dru­ga z bryn­dzą domo­wej robo­ty – i kil­ka kro­mek takie­go małe­go, taniego
     chleb­ka z Tesco – z serem oraz z ser­del­ko­wą. A do tego sała­ta, pomi­dor i
     ogór­ki mało­sol­ne. Popi­łem czer­wo­ną her­ba­tą z cytry­ną. Teraz zasta­na­wiam się nad ciem­nym Raci­bor­skim, ale muszę jesz­cze na chwi­lę wyjść z domu i zała­twić jed­ną spra­wę, więc chy­ba sobie odpuszczę 😉

   • Szy­mas

    Raczej z głodu…

  • Szy­mas

   Pio­trek, powiem Ci, że nawet ja się zła­pa­łem. I to pomi­mo tego, że prze­cież prak­tycz­nie co dzień pla­nu­je­my kolej­ne publi­ka­cje. Aku­rat porząd­ko­wa­łem jakieś doku­men­ty i jako beta­te­ster słu­cha­łem tego nagra­nia, gdy Man­do wysko­czył z „petar­dą”. I zgłu­pia­łem. Na te kil­ka sekund czas sta­nął w miej­scu, a ja nagle rzu­ci­łem papie­ry i zaczą­łem mu na FB cisnąć, ze chy­ba go 😛 Gdy­by zro­bił dłuż­szą pau­zę albo urwał w tym momen­cie nagra­nie, to zaczął­bym do nie­go wydzwa­niać i doma­gać się wyjaśnień 😀

   • Żar­łok Tv

    Mia­łem tak samo 😀 + wku­rze­nie XD A łzy już się goto­wa­ły do ucieczki 😉

 • Mar­cin Kozicki

  Man­do niech moc będzie z Tobą! jak i z całą eki­pą chło­pa­ków kon­glo­me­ra­tu. Robi­cie świet­ną robo­tę! A czy musi być w tym sens? No nie musi! 😉 W wie­lu rze­czach na świe­cie nie ma sen­su. Wie­le ludzi zacho­wu­je się bez sen­su. Stąd mam taką teo­rię, że sens nie jest nam tak napraw­dę do nicze­go potrzeb­ny. Ot kolej­ny wymysł kogoś zło­śli­we­go, kto lubi bawić się w zagad­ki 😉 Ja słu­cham nie­mal wszyst­kich pod­ca­stów, poże­ram je, poły­kam i mi to smakuje 😉
  P.s. Jak dla mnie może­cie nagry­wać nawet dwa razy dziennie.

  • Man­do­us

   W sierp­niu da się zro­bić i 2 razy dziennie 🙂

 • Man­do­us

  Tak na mar­gi­ne­sie po 5 tygo­dniach mam już 422 pod­ca­sty na kon­cie 🙂 Do koń­ca roku pęk­nie pół tysiacz­ka? Jak ni jak jo 🙂

  • Szy­mas

   Skrom­ność zawsze w modzie! Nic tyl­ko pogratulować! 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996