Rok piąty

5 lat minę­ło jak jeden dzień…

Zakoń­czy­łem kolej­ny rok dzia­łal­no­ści i jak sta­li czy­tel­ni­cy i słu­cha­cze wie­dzą (łudzę się, że poję­cie sta­łe­go odbior­cy nie jest w moim przy­pad­ku na wyrost 😉 ) czas go pod­su­mo­wać. A jest co, bo w naj­śmiel­szych marze­niach nie sądzi­łem, że 2016 rok oka­że się tak płod­nym i sza­lo­nym okre­sem mojej dzia­łal­no­ści. Jako, że koń­czą­cy się okres to abso­lut­na domi­na­cja for­my audio, nad for­mą tek­sto­wą, to pod­su­mo­wa­nie po raz pierw­szy w histo­rii posta­no­wi­łem zaser­wo­wać w for­mie pod­ca­stu. Jeże­li chcie­li­by­ście zatem posłu­chać w ilu aktyw­no­ściach wzią­łem udział, jak oce­niam swe wystą­pie­nia na Pyr­ko­nie i Serial­co­nie, co uwa­żam za suk­ces i w koń­cu, czy pla­nu­ję zakoń­czyć dzia­łal­ność… zapra­szam do posłu­cha­nia. I dzię­ki, że jesteście!

Ps. Słu­cha­cie wła­śnie 199 pod­ca­stu made by Jerry 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • Jakub Szczot­ka

    Ja zara­zi­łam się słu­cha­niem pod­ca­stów rok temu z kawał­kiem od kapo­ka i cyklu o świe­cie cza­row­nic Bart­ka Bie­drzyc­kie­go. Teraz nie mogę już bez nich funk­cjo­no­wać (zwłasz­cza przy bie­ga­niu, czy w tra­sie autem). Pro­szę nie odpuszczajcie :).

    • Póki co nie mamy zamiaru 😉

    • Szy­mas

      Same here 🙂 Pamię­taj, że wie­le osób po dwóch, trzech latach słu­cha­nia zaczy­na nagry­wać, więc war­to powo­li roz­glą­dać się za dyktafonem 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996