Autotematyczny podcast okolicznościowy

Kiedy rzu­ci­łem się eks­plo­ro­wać prze­pastne zasoby pod­ca­stowe, nie sądzi­łem że znajdę się kie­dyś po dru­giej stro­nie mikro­fonu. Ale im wię­cej słu­cha­łem, tym bar­dziej mnie to kor­ciło. Mimo to kiedy zasia­da­łem do mon­tażu pierw­szego, paro­mi­nu­to­wego nagra­nia nie sądzi­łem, że dobiję do okrą­głej setki. Z tej oka­zji posta­no­wi­łem nagrać pod­cast o swo­ich począt­kach. Mia­łem to zro­bić dawno, a wyszło nagra­nie total­nie spon­ta­niczne. Tak czy siak ser­decz­nie zapra­szam do posłu­cha­nia tego spe­cjal­nego odcinka oko­licz­no­ścio­wego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.