Strefa Mroku 2x03 Nervous Man in a Four Dollar Room

Jac­kie Riho­ades spę­dza noc w obskur­nym, hote­lo­wym pokoju. Męż­czy­zna czeka na swo­jego szefa; Georgie’a – szefa lokal­nej mafii. Jac­kie jesz­cze tego nie wie, ale jego moco­dawca ma dla niego tej nocy wyjąt­kowe zada­nie; musi zamor­do­wać pew­nego sprze­dawcę, który nie chce pła­cić za ochronę Geo­r­gowi. Jac­kie sto­czy walkę z samym sobą. Czy podda się swo­jej słab­szej natu­rze i pod­po­rząd­kuje się pole­ce­niu szefa? Czy tym razem posta­nowi na swoim, wyzwoli się z fatal­nej sytu­acji i roz­pocz­nie nowy roz­dział swo­jego życia? Cokol­wiek sta­nie się z Jac­kiem Riho­ade­sem, będzie musiał zmie­rzyć się z wyzwa­niem cze­ka­ją­cym na niego w stre­fie mroku? Jak zre­ali­zo­wano efekty spe­cjalne do tego epi­zodu „Strefy mroku”? Dla­czego muzyka skom­po­no­wana przez Jer­rego Gold­smi­tha jest tak wyjąt­kowa i cytu­jąc Jacka „genialna”? Dla­czego wszy­scy fani „Tak­sów­ka­rza” Mar­tina Scor­sese powinni zoba­czyć ten odci­nek? Na te i wiele innych pytań odpo­wied­nie tym razem trio: Łukasz „Żar­łok”, Rafał i Jacek. Zapra­szamy od odsłu­chu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.