Kompleks 7215

War­szaw­skie metro dwie dekady po woj­nie ato­mo­wej.

Po glo­bal­nym kon­flik­cie ter­mo­nu­kle­ar­nym w pod­zie­miach zruj­no­wa­nej aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej żyją ludzie. Cho­wają się przed, radia­cją, mutan­tami i innymi zagro­że­niami, które spra­wiły, że życie na powierzchni prze­stało być już moż­liwe.

Borka, najem­nik-inte­lek­tu­ali­sta z soju­szu Krysz­ta­łowy Pałac, dowódca oddziału stal­ke­rów, podej­muje absur­dalną misję odna­le­zie­nia Ato­mo­wej Kwa­tery Dowo­dze­nia w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej i wyru­sza ze swoją dru­żyną w podróż na pół­noc pierw­szej linii metra, do ostat­niej sta­cji i dalej…

Praw­dziwa gratka dla miło­śni­ków ZONY, lite­ra­tury wojen­nej i mili­ta­riów.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.