The Most Dangerous Game

Żar­łok, zain­spi­ro­wa­ny anto­lo­gią „Tchnie­nie gro­zy”, posta­no­wił się­gnąć po leci­wą ekra­ni­za­cję opo­wia­da­nia „Naj­nie­bez­piecz­niej­sza gra”. Z pod­ca­stu peł­ne­go dygre­sji – wie­my, że je uwiel­bia­cie – dowie­cie się, dla­cze­go war­to się­gnąć po ten wie­ko­wy hor­ror przy­go­do­wy. Czym kon­kret­nie ujął on Sku­rę? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Jakub Szczot­ka

    Sta­ra dobra Audy­cja ZKury.
    Ku moje­mu zasko­cze­niu mia­łem ten film na liście do obej­rze­nia. Dziś wresz­cie się za nie­go zabra­łem i nie żału­ję. Zaska­ku­ją­co dobrze się oglą­da­ło zwa­żyw­szy na wiek. Jest wpraw­dzie nie­co teatral­ny, ale kli­mat jest urze­ka­ją­cy. Cał­ko­wi­cie zga­dzam się z recen­zją. Wię­cej takich.
    BTW, tyle świet­nych pozy­cji (książ­ko­wych, fil­mo­wych, komik­so­wych) u was odkry­łem, że nie mogę się zgo­dzić, że „pod­ca­sty to stra­ta czasu” 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608956 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996