Mandy

Pierw­szy ambien­to­wy hor­ror? Sku­ra sta­wia taką śmia­łą tezę i pró­bu­je ją udo­wod­nić. Jakich środ­ków uży­wa reży­ser aby wywo­łać nastrój gro­zy? Jak muzy­ka oddzia­łu­je na widza? Czy dłu­gie uję­cia snu­ją­cej się mgły i powol­ne ruchy kame­ry nużą czy fascy­nu­ją? Czy roz­wle­czo­ne dia­lo­gi nudzą czy prze­peł­nia­ją prze­ra­że­niem? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­da Żar­łok w rekor­do­wo dłu­giej, jak na „ambien­to­wy film gro­zy” przy­sta­ło, solówce.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Jakub Szczot­ka

  Epic­ka recen­zja. Zga­dzam się w zasa­dzie, że wszystkim.

  • Żar­łok Tv

   A jak zakoń­cze­nie słu­cho­wi­sko­wo-king crim­so­no­we? P Kacz­kow­ski kie­dyś robi­łem podob­ne tłu­ma­cze­nia – czy­tał tek­sty na tle muzyki

   • Jakub Szczot­ka

    To był świet­ny, kli­ma­tycz­ny pomysł. Zwłasz­cza, że ten utwór jest rewe­la­cyj­ny. Dopie­ro jak prze­czy­ta­łeś tekst dotar­ło do mnie jak w tym fil­mie wszyst­ko jest prze­my­śla­ne w szczegółach.

 • Żar­łok Tv

  (╯ ͠°‸ °)╯︵ ┻━┻ łubudu!

 • anty
  • Żar­łok Tv

   A fani hipi­sow­skie­go fol­ku z lat 60 doce­nią też postać Jeremiasza 😉

 • Jakub Szczot­ka

  A tak BTW. to kie­dy odpa­la patronite?

  • Żar­łok Tv

   Poja­wił się pro­blem . Oka­za­ło się, że na Patro­ni­te nie moż­na usta­wić tak jak w każ­dej crowd­fun­din­go­wej plat­for­mie POZIOMU po któ­re­go prze­kro­cze­niu jest suk­ces. i tak docho­dzi­my do momen­tu w kto­rym jeśli , daj­my na to, zgło­si się 3 chęt­nych do pro­gu 10zł , —-czy­li łącz­nie będę miał 30zł mie­sięcz­nie —- to ja musiał­bym zacząć reali­zo­wać nagry­wa­nie pod­ka­stu co tydzień tyl­ko dla tych 3 chęt­nych ludzi. Pomi­mo, że wcze­śniej zro­zu­mia­łem, że jest moż­li­we usta­le­nie pro­gu np 2tys zł mie­sięcz­nie – i dopie­ro po prze­kro­cze­niu tego pro­gu oce­nia­my SUKCES – czy­li CEL 2K miesięcznie—ZOSTAŁ OSIĄ­GNIE­TY-więc zaj­mu­je się holi­stycz­nie żar­ło­kiem: STREAM + audy­cja co tydzień + dodat­ko­wy odci­nek co tydzień. i teraz jestem w krop­ce gdyż zasta­na­wiam się jak zmie­nić układ ofer­ty, żeby to było opła­cal­ne. Bo teraz tto wystar­czy że zbio­rę 200zł mie­sięcz­nie, a musiał­bym tyrać tyle co usta­li­łem kwo­tę mini­mal­ną. Czy­li w ramach sys­te­mu ich CELÓW i PROGÓW ja chcia­łem zro­bić coś odwrot­ne­go jak gdy­by , a oka­za­ło się, że SYSTEM PATRO­NI­TEa NIE ZWRACA PIENIEDZY KLIENTOM w przy­pad­ku nie prze­kro­cze­nia celu :[

   wiec nie wiem jak to jest moż­li­we, abym odwró­cił meto­dę. Czy­li imi wię­cej wpłat tym wię­cej mate­ria­łów (nagród) – a nie – wszyst­kie nagro­dy przy paru wpła­tach. Uf- skom­pli­ko­wa­ne to, a pew­nie i tak nie zrozumiesz 🙁

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609425 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996