Filmy zimowe cz. 34

W dzi­siej­szym odcin­ku Żar­łok koń­czy kolej­ny sezon Fil­mów zimo­wych, oma­wia­jąc aż trzy pro­duk­cje: „Blac­kway”, „The Swe­et Here­after” oraz „Sugar Moun­ta­in”. A w zasa­dzie to trzy i pół, bo co nie­co powie tak­że o seria­lu „Chef’s Table”. W pod­ca­ście pozna­cie defi­ni­cję „fil­mów przej­ścio­wych”, dowie­cie się, ile śnie­gu to za mało, aby film był zimo­wy, posłu­cha­cie o dwóch złych i jed­nej cie­ka­wej pro­duk­cji, a tak­że pozna­cie wstęp­ne pla­ny na przy­szły sezon. Póki co jed­nak: żegnaj zimo!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Jakub Szczot­ka

    Dzię­ki za kolej­ny kli­ma­tycz­ny sezon i do usły­sze­nia za rok (cho­ciaż fil­my Waka­cyj­ne też są nicze­go sobie .…). Może nawet wró­ci ocho­ta na narty :).

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608889 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996