Star Wars: Katalizator. Wprowadzenie do filmu Łotr 1

Zgod­nie ze zwy­cza­jem pre­miera ostat­niego, kino­wego filmu z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen była w Sta­nach Zjed­no­czo­nych poprze­dzona książ­ko­wym „wpro­wa­dze­niem” w postaci

Czytaj dalej

Miasteczko Mamoko

Każda roz­kła­dówka to bajecz­nie nary­so­wana pano­rama frag­mentu tytu­ło­wego mia­steczka. Razem two­rzą obraz jed­nego dnia z życia Mamoko i jego sym­pa­tycz­nych

Czytaj dalej