Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smerfy i wioska dziewczyn: Zakazany las

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Mando opo­wiada o swo­jej dzie­cię­cej fascy­na­cji Smer­fami i nie­bie­skiej epi­de­mii jaka opa­no­wała Pol­skę trzy­dzie­ści lat temu. Zaha­cza

Czytaj dalej

XIII Dzień czarnego słońca

Widząc lukę w kon­glo­me­ra­to­wej roz­pi­sce nagrań, Szy­mas chwy­cił za dyk­ta­fon, by opo­wie­dzieć o swo­jej przy­go­dzie z pierw­szym tomem komik­so­wej „Trzy­nastki”.

Czytaj dalej

Ms Marvel: Niezwykła / Hawkeye: Moje życie to walka

Kamala Khan, do nie­dawna zwy­kła muzuł­mań­ska nasto­latka z Jer­sey City, nagle staje się super­bo­ha­terką. Jak wpły­nie to na jej codzienne,

Czytaj dalej

Star Wars Komiks – Darth Vader: Wojna o Shu-Torun

Zgod­nie z zapo­wie­dziami, szybko udało się nam nad­ro­bić zale­gło­ści i dziś mamy oka­zję Was zapro­sić na omó­wie­nie naj­now­szego numeru Star

Czytaj dalej