Legendy Star Wars – Darth Vader i zaginiony oddział

Wyda­rze­nia, które uka­zano w fil­mie Zemsta Sithów, wciąż prze­śla­dują Dar­tha Vadera. Mroczny Lord musi jed­nak zapo­mnieć o swo­jej prze­szło­ści i

Czytaj dalej

Spider-Man Władza

Nowy Jork za sprawą dzia­łań Wła­dzy stał się poli­cyj­nym pań­stwem-mia­stem. Tysiące żoł­nie­rzy eli­mi­nują każdą zama­sko­waną postać na uli­cach i tłu­mią

Czytaj dalej

Superbohaterowie Marvela: Spider-Man

Jak Peter Par­ker został Czło­wie­kiem Pają­kiem? Jak wyglą­dało jego pierw­sze spo­tka­nie ze Zło­wiesz­czą Szóstką? Co prze­żył pew­nego razu w swoje

Czytaj dalej

XIII Tam, dokąd zmierza Indianin

W dzi­siej­szej audy­cji Trzy­nastka kon­ty­nu­uje pry­watne w śledz­two w spra­wie wła­snej prze­szło­ści i toż­sa­mo­ści. Co spo­tka go w rezy­den­cji Row­lan­dów?

Czytaj dalej