Star Wars Celebration 2017

Kolejna edy­cja Star Wars Cele­bra­tion odbyła się w Orlando w dniach 13–16 kwiet­nia. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wane w inter­ne­cie. Dzi­siej­szy pod­cast

Czytaj dalej

Magia powraca! Nocna premiera Harry’ego Pottera

Spe­cjalne oko­licz­no­ści wyma­gają spe­cjal­nego pod­ca­stu, zatem z oka­zji noc­nej pre­miery naj­now­szej odsłony cyklu o Har­rym Pot­te­rze – „Harry Pot­ter i

Czytaj dalej

Star Wars Celebration 2016

Trze­cie euro­pej­skie Cele­bra­tion odbyło się w Lon­dy­nie, w cen­trum ExCel w dniach 15–17 lipca. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wane w inter­ne­cie.

Czytaj dalej