Niesamowity Spider-Man 2

Peter i Gwen koń­czą liceum i pró­bują uło­żyć sobie życie. Nie­stety finał star­cia Spi­der-Mana z Jasz­czu­rem i śmierć kapi­tana Stacy’ego

Czytaj dalej

Niesamowity Spider-Man

Wycho­wy­wany przez ciotkę i wujka Peter Par­ker, pro­wa­dząc pry­watne śledz­two w spra­wie śmierci swo­ich rodzi­ców przed laty, poznaje byłego współ­pra­cow­nika

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 18: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które

Czytaj dalej