Fakty i fikcja w Black Sails

Dobry serial kostiu­mowy lub histo­ryczny zawsze potrafi we mnie wywo­łać chęć wery­fi­ka­cji, które z przed­sta­wio­nych postaci lub wyda­rzeń są praw­dziwe

Czytaj dalej

Television Horror Story

W ostat­nich latach możemy zaob­ser­wo­wać rosnącą popu­lar­ność seriali grozy. Można wręcz odnieść wra­że­nie, że pro­du­cenci ponow­nie odkryli, że tego rodzaju

Czytaj dalej