Legendy Star Wars – Darth Vader i Widmowe więzienie

Zbli­ża­ją­ca się pre­mie­ra „Prze­bu­dze­nia mocy” jest kata­li­za­to­rem wie­lu wydaw­nictw zwią­za­nych z Gwiezd­ny­mi Woj­na­mi. Egmont zaser­wo­wał nam nie tyl­ko wzno­wie­nie Star

Czytaj dalej