Star Wars Komiks – Osaczony Vader

W paź­dzier­niku poja­wił się długo wycze­ki­wany cros­so­ver dwóch pod­sta­wo­wych, gwiezd­no­wo­jen­nych serii Marvela, czyli „Osa­czony Vad­der”. Nie cze­ka­li­śmy długo i wraz

Czytaj dalej

Fakty i fikcja w Black Sails

Dobry serial kostiu­mowy lub histo­ryczny zawsze potrafi we mnie wywo­łać chęć wery­fi­ka­cji, które z przed­sta­wio­nych postaci lub wyda­rzeń są praw­dziwe

Czytaj dalej