Przegląd Końca Świata. tom 1: FEED

„Świt żywych tru­pów” Romero, „Mar­twe zło” Raimiego czy „28 dni póź­niej” Boyle’a – to co było fik­cją, stało się rze­czy­wi­sto­ścią. Czy wie­dza wynie­siona z kla­sycz­nych hor­ro­rów pomoże ludz­ko­ści prze­trwać apo­ka­lipsę? Rok 2014. Wyna­leź­li­śmy lek na raka. Poko­na­li­śmy grypę i prze­zię­bie­nie. Nie­stety stwo­rzy­li­śmy też coś nowego, strasz­nego, coś, czego nikt nie mógł zatrzy­mać. Infek­cja roz­prze­strze­niła się szybko, wirus przej­mo­wał kon­trolę nad cia­łami i umy­słami, wyda­jąc jedno tylko pole­ce­nie: jedz! Upły­nęło ponad 20 lat. Geo­r­gia i Shaun Maso­no­wie stają przed życiową szansą — są na tro­pie mrocz­nej kon­spi­ra­cji sto­ją­cej za wybu­chem infek­cji. Prawda musi wyjść na jaw, nawet jeśli jest śmier­telna.

Mira Grant, pisar­skie obja­wie­nie roku 2011, fan­ta­stycz­nie kreuje świat, w któ­rym media tra­dy­cyjne nie­mal zupeł­nie tracą na zna­cze­niu, a zastę­puje je… Naj­le­piej prze­ko­naj­cie się sami!

„Feed” jest thril­le­rem poli­tycz­nym z hor­ro­rem w tle, okra­szo­nym śmier­telną dawką humoru. Ale przede wszyst­kim jest to histo­ria dwójki rodzeń­stwa, pro­fe­sjo­nal­nych repor­te­rów, podą­ża­ją­cych za prawdą tro­pem usła­nym tru­pami… nie­ko­niecz­nie mar­twymi.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Agnieszka Brodzik

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.