Nekroskop tom 2: Wampiry

Druga część kul­to­wego cyklu Nekro­skop autor­stwa mistrza hor­roru Briana Lum­leya. Życie nie koń­czy się odkrywa Harry Keogh. Tak samo jak nie ma końca jego walka ze strasz­li­wym złem – wam­pi­rami. Umarli żyją w świe­cie wła­snych umy­słów, ich myśli może poznać i wyra­zić jedy­nie Harry Keogh – NEKROSKOP. Talent Harry’ego jest jed­nak rów­nież jego prze­kleń­stwem – poznaje myśli nie tylko zmar­łych, zwy­kłych ludzi, ale także nie­umar­łych potwo­rów. A ich myśli są abso­lut­nie nie do pomy­śle­nia. Matka Juliana Bode­scu zemdlała przy gro­bie Tibora Feren­czy­ego – wam­pira. Ska­żony od uro­dze­nia przez obec­ność swo­jego praw­dzi­wego ojca, Julian ulega jego woli i posta­na­wia przy jego pomocy zawład­nąć ludz­ko­ścią. Tylko Harry Keogh, wię­zień meta­fi­zycz­nej prze­strzeni Mobiusa potrafi go powstrzy­mać. Harry ma jed­nak olbrzymi pro­blem: nie posiada ciała…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.