Nekroskop tom 1: Nekroskop

Od nie­umar­łego wam­pira spo­czy­wa­ją­cego w rumuń­skim gro­bowcu Borys Dra­go­sani pró­buje wydo­być sekret dia­bel­skiej potęgi, tak wiel­kiej, że przy jej pomocy będzie mógł zdo­mi­no­wać ści­śle tajną agen­cję sowiec­kiego wywiadu para­nor­mal­nego. Dra­go­sani to nekro­manta czło­wiek dla któ­rego śmierć nie jest gra­nicą. Przy pomocy wam­pira Tibora Feren­czy­ego, Dra­go­sani posiadł zdol­ność wydzie­ra­nia tajem­nic dusz i umy­słów umar­łych. Borys ma jed­nak god­nego sie­bie prze­ciw­nika. To Harry Keogh NEKROSKOP. Harry także potrafi siłą swego umy­słu poko­nać śmierć. Keogh zostaje zwer­bo­wany przez bry­tyj­skie służby spe­cjalne, aby prze­ciw­sta­wić się ata­kowi zza Żela­znej Kur­tyny. Roz­grywka mię­dzy Dra­go­sa­nim, a Keoghiem staje się coraz bar­dziej prze­ra­ża­jąca. Harry zyskuje jed­nak potęż­nych sojusz­ni­ków: umar­łych, któ­rzy, aby go chro­nić, zro­bią wszystko, powstaną nawet z gro­bów…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.