Magiczne lata

„Magiczne lata” to kro­nika życia dwu­na­sto­let­niego Cory’ego Mac­ken­sona, miesz­ka­ją­cego w mia­steczku Zephyr w Ala­ba­mie. Pew­nego mar­co­wego ranka Cory jest świad­kiem tajem­ni­czego wypadku: w głąb miej­sco­wego jeziora sta­cza się samo­chód z zamknię­tymi wewnątrz zma­sa­kro­wa­nymi zwło­kami. Prze­śla­do­wany myślą, że w jego wspa­nia­łym Zephyr ukrywa się mor­derca, chło­piec posta­na­wia zde­ma­sko­wać sprawcę zbrodni. Nie dys­po­nuje jed­nak żad­nymi śla­dami, więc pró­buje odna­leźć mor­dercę, ana­li­zu­jąc życie i zwy­czaje miesz­kań­ców swo­jego mia­steczka. Ogromną rolę w roz­wi­kła­niu zagadki ode­grają sny, które nawie­dzają ojca Cory’ego – rów­nież świadka wyda­rzeń, oraz Damę – ponad­stu­let­nią Murzynkę, uwa­żaną przez miej­sco­wych za kogoś w rodzaju cza­row­nicy. Jed­nak „Magiczne lata” to nie tylko zaj­mu­jąca powieść sen­sa­cyjna i inte­re­su­jąca powieść grozy, ale także spo­strze­gaw­cza, pełna fan­ta­zji i uczu­cia opo­wieść o życiu
i doj­rze­wa­niu, umiesz­czona na tle fascy­nu­ją­cego por­tretu Ame­ryki lat sześć­dzie­sią­tych XX-wieku.

„Magiczne lata” to jedna z tych powie­ści, do któ­rych się­gamy z łezką w oku, aby przy­po­mnieć sobie jak piękne i nie­za­po­mniane emo­cje rodziły się w nas, gdy byli­śmy mło­dzi. Jak wyjąt­kowy był świat, gdy patrze­li­śmy na niego naszymi mło­dzień­czymi oczami.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.