Jack Reacher. tom 2: Uprowadzony

Jack Reacher, któ­rego życiem rzą­dzi przy­pa­dek, zna­lazł się w nie­wła­ści­wym miej­scu w nie­wła­ści­wym cza­sie.

Pomoc udzie­lona przy­pad­kowo spo­tka­nej kobie­cie nie wycho­dzi mu na dobre – oboje zostają upro­wa­dzeni, w biały dzień, w cen­trum Chi­cago. Skuty kaj­dan­kami, wepchnięty do cię­ża­rówki i wie­ziony w nie­zna­nym kie­runku Reacher pró­buje odgad­nąć motywy i plany pory­wa­czy. Praw­do­po­dob­nie są zwią­zane z jego towa­rzyszką nie­doli, upartą i lubiącą sta­wiać na swoim kobietą , która jest agentką FBI, córką gene­rała zaj­mu­ją­cego naj­wyż­sze sta­no­wi­sko w ame­ry­kań­skiej armii i chrze­śnic samego pre­zy­denta.

O cokol­wiek cho­dzi pory­wa­czom, nie mają poję­cia, że z Reache­rem się nie zadziera.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.